STATUT Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie

I. Postanowienia ogólne
II. Cele i zadania Związku oraz środki ich realizacji
III. Struktura organizacyjna WZP
IV. Członkowie, ich prawą i obowiązki
V. Władze Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
VI. Fundusze i majątek WZP
VII. Biuro Związku
VIII. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

§1.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie, w dalszym ciągu niniejszego Statutu zwany Związkiem /WZP/, jest niezależną samorządną organizacją społeczno-zawodową pszczelarzy, działającą na podstawie Ustawy z 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr 32, poz.217).

§2.

 1. Terenem działania WZP jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego,
 2. Przyjmowanie do WZP kół (organizacji) spoza obszaru woj. warmińsko-mazurskiego może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów WZP,
 3. Siedzibą Związku jest miasto Olsztyn.

§3.

WZP używa pieczęci okrągłej 7. rysunkiem matki pszczelej w środku i napisem w otoku "Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie" oraz pieczęci podłużnej z napisem o tej samej treści uzupełnionym o dane adresowe.

§4.

 1. WZP jest członkiem federacji Polskiego Związku Pszczelarskiego,
 2. WZP może przyjmować członkostwo innych organizacji rolniczych, społecznych i gospodarczych, korzystając z ich pomocy i urządzeń zgodnie ze statutem tych organizacji,
 3. Związek działa na podstawie niniejszego Statutu.

§5.

WZP posiada osobowość prawną oraz jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie skupu i sprzedaży na rynek wewnętrzny i eksport produktów pszczelich, produkcji i sprzedaży sprzętu pasiecznego oraz innych artykułów i wyrobów.

do góry

II. Cele i zadania Związku oraz środki ich realizacji

§6.

Celem Związku jest:

 1. ochrona pszczoły miodnej jako integralnego składnika środowiska naturalnego,
 2. stale rozwijanie pszczelarstwa oraz ochrona godności i dobrego imienia pszczelarzy,
 3. reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy wobec władz, instytucji i innych organizacji oraz promowanie zawodu pszczelarza,
 4. współdziałanie z resortami oraz organizacjami społeczno-gospodarczymi w rozwoju pszczelarstwa,
 5. współpraca z terenowymi organami władzy administracyjnej i samorządowej oraz instytucjami i innymi organizacjami w zakresie rozwoju pszczelarstwa jako integralnego składnika przyrody ożywionej,
 6. ochrona naturalnego środowiska przyrodniczego poprzez współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej w celu wzbogacania bazy pożytkowej dla pszczół i jej racjonalnego wykorzystania oraz poprzez ochronę pszczół przed chorobami i zatruciami.

§7.

Swoje cele i zadania Związek realizuje poprzez:

 1. wnioskowanie propozycji zmian do przepisów regulujących sprawy dotyczące pszczelarstwa,
 2. sprawowanie patronatu i funkcji rewizyjnej nad działalnością organizacyjną, finansową i szkoleniową terenowych Kół Pszczelarzy,
 3. prowadzenie własnej działalności gospodarczej i handlowej,
 4. przedsięwzięcia służące podnoszeniu wartości hodowlanej pszczół użytkowanych na obszarze działania Związku,
 5. prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie zbytu produktów pszczelich,
 6. organizowanie szkoleń i propagowanie literatury fachowej oraz organizowanie wyjazdów na imprezy pszczelarskie,
 7. organizację zbiorowego zaopatrzenia pszczelarzy w cukier i leki,
 8. doskonalenie swoich członków w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych służących kształtowaniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów pasiecznych,
 9. udzielanie pomocy w nabywaniu przez członków WZP środków i surowców do produkcji oraz niezbędnych urządzeń pasiecznych.

§8.

 1. WZP opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych wterenowych Kołach Pszczelarzy,
 2. WZP zatrudnia pracowników do wykonania zadań statutowych.
do góry

III. Struktura organizacyjna WZP

§9.

 1. WZP zrzesza swoich członków w terenowych Kołach Pszczelarzy.
 2. Terenowe Koło Pszczelarzy jest podstawową komórką organizacyjną WZP na terenie rejonu, gmin, miast oraz dzielnic miast,
 3. Koło Pszczelarzy może być zorganizowane w dowolnej miejscowości przy początkowej liczbie co najmniej 10 członków,
 4. Siedzibę Koła Pszczelarzy ustala ogół członków w zależności od warunków lokalnych,
 5. Koła Pszczelarzy wymienione w pkt.l. są ogniwami WZP i muszą uzyskać zgodę Zarządu WZP na założenie Kota Pszczelarzy i jego działalność,
 6. Koła Pszczelarzy realizują swoje zadania w oparciu o niniejszy Statut, regulamin Koła i podejmowane uchwały.

§10.

Koła Pszczelarzy używają pieczęci podłużnej z napisem: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie - Koło Pszczelarzy w .................

§11.

Zadaniem Koła jest prowadzenie na rzecz swoich członków działalności w zakresie:

 1. tworzenia na obszarze działalności koła warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki pasiecznej poprzez bezpośrednią współpracę z lokalnymi władzami administracji państwowej i samorządowej oraz miejscowymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami,
 2. szerzenia wśród członków koła i sympatyków pszczelarstwa wiedzy i umiejętności z zakresu pszczelarstwa i ochrony środowiska,
 3. organizowania imprez popularyzujących pszczelarstwo i promujących produkty pasieczne,
 4. współdziałania w realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy i Polski Związek Pszczelarski,
 5. przestrzegania przez Pszczelarzy zasad etyki pszczelarskiej,

§12.

Władzami terenowych Kot Pszczelarzy są:

 1. Walne Zebranie członków Koła,
 2. Zarząd Koła składający się z 3-7 członków, w tym prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik,
 3. Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków,
 4. Sąd Koleżeński w skład którego wchodzi 3 członków jeżeli takowy zostanie wybrany przez Walne Zebranie koła,
do góry

IV. Członkowie, ich prawą i obowiązki

§13.

 1. Członkowie WZP mogą być zwyczajni i honorowi,
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zajmujące się gospodarką pasieczną i obsługą pszczelarstwa, które podpisały deklaracje członkowską a także osoby prawne prowadzące gospodarkę pasieczną lub działalność gospodarczą, naukową, doradczą i inną w dziedzinie pszczelarstwa i ochrony środowiska,
 3. O przyjęciu członka zwyczajnego lub jego skreśleniu z listy członków w odniesieniu do osób fizycznych decyduje na mocy odpowiedniej uchwały Zarząd Koła,
 4. W odniesieniu do osób prawnych uchwalę o przyjęciu /lub skreśleniu/ podejmuje Zarząd WZP, który w przypadku organizacji i stowarzyszeń zrzeszających pszczelarzy obowiązkowo ustala składki wynikające z liczby członków i posiadanych przez nich rodzin pszczelich na zasadach obowiązujących wobec osób fizycznych - członków WZP,
 5. Członkostwo honorowe Związku nadaje Walny Zjazd Delegatów WZP na wniosek Zarządu Koła pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd WZP lub na własny wniosek Zarządu WZP,

§ 14.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Brać bezpośredni udział z głosem decydującym w Walnym Zebraniu Kota a także być wybranym jako delegat na Zjazd Delegatów WZP oraz na Krajowy Zjazd Delegatów PZP,
 2. Wybierać i być wybranym do władz Koła a w przypadku uzyskania mandatu delegata odpowiednio do władz WZP i PZP,
 3. Korzystać z majątku Związku oraz świadczeń związanych z gospodarką pasieczną i ochroną prawną w tym zakresie,
 4. Oceniać działalność władz Związku i wnioskować o kierunkach działania WZP,

§ 15.

Członek honorowy ma prawo:

 1. Brać udział w Walnym Zjeździe Delegatów WZP,
 2. Wybierać i być wybieranym, do władz, WZP,
 3. Korzystać ze świadczeń związanych z gospodarką pasieczną i ochroną prawną w tym zakresie,
 4. Korzystać z przywileju zwolnienia z opłacania składki członkowskiej nie obejmującego składki związanej z liczbą posiadanych rodzin pszczelich.

§ 16

Członek Związku ma obowiązek:

 1. stosować się do postanowień Statutu Związku oraz regulaminu Koła i uchwał podejmowanych przez władze Związku,
 2. brać czynny udział w pracach Koła, systematycznie podnosić swoją wiedzę fachową na szkoleniach i kursach organizowanych przez władze Związku,
 3. terminowo - najpóźniej do końca l kwartału każdego roku opłacać składki członkowskie oraz inne świadczenia wynikające z uchwał władz Związku i PZP,
 4. uczestniczyć w zebraniach Koła,
 5. chronić środowisko naturalne poprzez udział w pracach służących utrzymaniu oraz powiększaniu bazy pożytkowej i zwalczanie chorób pszczelich.

§ 17.

Utratę członkostwa powodują:

 1. nieopłacenie w obowiązującym terminie składek członkowskich,
 2. dobrowolne wystąpienie z Koła złożone na piśmie,
 3. prawomocna decyzja o wykluczeniu ze Związku podjęta przez właściwy organ,
 4. śmierć członka Związku.

§18.

 1. Wykluczenie ze Związku następuje w przypadku:
 1. postanowienia Sądu Koleżeńskiego w macierzystym Kole albo postanowienia Sądu Koleżeńskiego WZP podjętego w postępowaniu na wniosek Zarządu Koła, które nic powołało swojego Sądu Koleżeńskiego,
 2. podjęcia uchwały Zarządu WZP na wniosek Koła Pszczelarzy o wykluczeniu członka za świadome naruszenie zasad statutu WZP i działanie na szkodę Związku.
 1. Termin odwołania od decyzji wynosi 30 dni od daty jej doręczenia. Odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego WZP można wnieść do Zjazdu Delegatów WZP a następnie do Sądu Koleżeńskiego PZP,
 2. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do tego samego lub innego koła tylko za zgodą Zarządu WZP.
do góry

V. Władze Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

§19.

Władzami Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy są:

 1. Walny Zjazd Delegatów WZP,
 2. Zarząd WZP,
 3. Komisja Rewizyjna WZP,
 4. Sąd Koleżeński WZP,

Kadencja władz trwa 4 lala i wygasa w dniu rozpoczęcia Walnego Zjazdu Delegatów WZP. Osoby powołane do władz WZP wykonują swoje funkcje społecznie.

§20.

Walny Zjazd Delegatów może być sprawozdawczo-wyborczy, sprawozdawczy, statutowy lub dowolnie łączący te zadania zwołany jako zwyczajny lub nadzwyczajny:

 1. sprawozdawczo-wyborczy zjazd delegatów - zwoływany przez Zarząd WZP w terminie uzgodnionym z Polskim Związkiem Pszczelarskim - odbywa się co 4 lata,
 2. sprawozdawczy zjazd delegatów WZP zwoływany jest w połowie kadencji,
 3. nadzwyczajny zjazd delegatów może być zwołany w przypadkach:

a) prawomocnej uchwały Zarządu WZP w tej sprawie, b) na żądanie Komisji Rewizyjnej WZP, c) na podstawie pisemnego żądania złożonego przez jedną trzecią delegatów, d) na żądanie organów Polskiego Związku Pszczelarskiego, e) na żądanie władzy rejestracyjnej lub w innych uzasadnionych okolicznościach,

 1. nadzwyczajny zjazd delegatów powinien być zwołany w ciągu 6 tygodni od czasu złożenia w biurze WZP zgodnego pkt.3 wniosku w tej sprawie,
 2. o terminie, miejscu obrad i porządku dziennym zwyczajnego lub nadzwyczajnego zjazdu, delegaci powinni być powiadomieni co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem,
 3. zjazd delegatów otwiera prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wiceprezes a przewodniczącego zjazdu oraz 2 sekretarzy wybiera zjazd delegatów. Skład prezydium zjazdu powołuje jego przewodniczący.

§21.

 1. W obradach zjazdu biorą udział z pełnym prawem głosu delegaci wybrani na ogólnych zebraniach terenowych Kół Pszczelarzy w liczbie l delegat na pierwsze do 25 członków oraz l delegat na każde następne oraz rozpoczęte 25 członków.
 2. Członka zwyczajnego - osobę prawną reprezentuje jako delegat l osoba upoważniona przez właściwy w tym względzie organ tego członka.
 3. Z głosem doradczym w obradach Walnego Zjazdu Delegatów WZP biorą udział:

  a) przedstawiciele organizacji współpracujących,
  b) goście zaproszeni.

 4. Uchwały zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie braku połowy uprawnionych do głosowania, obrady mogą się odbyć w tym samym dniu, lecz w drugim terminie. W tym przypadku uchwały są ważne także mimo braku połowy uprawnionych do głosowania. Klauzula ta powinna być zaznaczona na zawiadomieniach o zjeździe.
 5. Sposób głosowania i wyboru władz WZP określa regulamin zjazdu przyjęty przez Delegatów.
 6. Do władz WZP nie mogą być wybierane osoby pozostające w stosunku pracy w WZP.
 7. Walny Zjazd Sprawozdawczy lub Statutowy może w przypadku zaistnienia wakatów dokonać wyborów uzupełniających Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§22.

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów WZP należy:

 1. Uchwalanie Statutu WZP, regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. Udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. 4. Wybór delegatów na zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego,
 5. Wybór Prezesa,
 6. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 7. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Sądu Koleżeńskiego WZP i Zarządu WZP,
 8. Decydowanie o nabyciu lub sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego WZP,
 9. Przyznawanie godności członka honorowego WZP,
 10. Podejmowanie uchwały o kierunkach działania Związku w okresie kadencji,
 11. Uchwalenie relatywnej wysokości świadczeń na rzecz WZP:
 1. wpisowego od nowo przyjętych członków,
 2. składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów PZP,
 3. składek ulowych,
 4. dobrowolnej składki marketingowej na zabezpieczenie działalności związku,
 1. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań WZP,
 2. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu WZP i przeznaczeniu jego majątku,

§23.

 1. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym, zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Zjazdu zwykłą większością głosów, jednakże należy zarządzić tajność głosowania w każdym przypadku gdy tego zażąda większość delegatów obecnych na Walnym Zjeździe,
 2. Wybory Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walny Zjazd PZP odbywają się w głosowaniu tajnym,
 3. Uchwala w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Związku jest podejmowana zgodnie z postanowieniami § 34 i § 35 niniejszego Statutu.

§24.

 1. Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy:
 1. składa się z 7 członków i 3 zastępców, wybranych przez zjazd delegatów,
 2. wybiera ze swojego składu wiceprezesa, sekretarza, skarbnika,
 1. W razie ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, na jego miejsce wchodzi ten zastępca członka Zarządu, który na zjeździe delegatów otrzymał największą liczbę głosów,
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes, co najmniej 1 raz w miesiącu,
 3. Prezes Zarządu może zwołać poszerzone posiedzenie Zarządu z udziałem prezesów Kół Pszczelarzy oraz przedstawicieli innych struktur współdziałających z WZP,
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane,
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów o wyniku głosowania rozstrzyga głos prezesa Zarządu. Do podjęcia prawomocnych uchwał potrzebna jest obecność co najmniej 4 członków Zarządu. Zarząd działa kolegialnie w oparciu o Statut WZP,
 6. W sprawach nie cierpiących zwłoki Prezes Zarządu może działać bez uchwały Zarządu, powinien jednak na najbliższym posiedzeniu Zarządu złożyć odpowiednie sprawozdanie.
 7. W razie okresowej niemożności wypełniania funkcji przez Prezesa WZP jego obowiązki realizuje Wiceprezes Zarządu WZP,
 8. Informacje o pracy Zarządu przekazywane są przez biuro WZP do terenowych Kół Pszczelarzy.

§25.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. 1. Reprezentowanie interesów WZP wobec władz, instytucji, sądów, organizacji i osób trzecich,
 2. Kierowanie działalnością WZP zgodnie ze Statutem i uchwałami zjazdu delegatów, wytycznymi Polskiego Związku Pszczelarskiego i zarządzeniami władz terenowych,
 3. Opracowywanie planów działalności WZP i preliminarza budżetowego na dany rok kalendarzowy,
 4. Uchwalanie instrukcji i wytycznych dla Kół Pszczelarzy,
 5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Kół Pszczelarzy, zatwierdzanie rocznych planów organizacyjno finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania,
 6. Nadzorowanie terminowego opłacania składek członkowskich i innych należności,
 7. Rozpatrywanie odwołań członków WZP od decyzji Zarządów Kół oraz uchylanie w drodze nadzoru uchwał walnych zebrań Kół Pszczelarzy, niezgodnych z postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa,
 8. Powoływanie Komisji Problemowych i uchwalanie dla nich regulaminu,
 9. Przyznawanie wyróżnień organizacyjnych i nagród osobom zasłużonym w pracy pszczelarskiej oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych/resortowych i związkowych,

§26.

1. Zarząd WZP jest uprawniony do:

 1.  zawieszania w czynnościach Zarządów Kół w przypadku:

(a) naruszania postanowień Statutu Związku,
(b) niewykonywania uchwał Zarządu WZP,
(c) naruszania dyscypliny organizacyjnej lub działania na szkodę Związku.

 1.  uchylenia uchwały walnych zebrań i Zarządów terenowych Kół Pszczelarzy, które działają niezgodnie ze statutem WZP,
 2. W przypadku zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła Pszczelarzy Zarząd WZP powołuje tymczasowy Zarząd Koła w składzie 3 osób celem przejęcia i prowadzenia agend Zarządu Koła oraz kontynuowania jego działalności,
 3. Tymczasowy Zarząd Koła Pszczelarzy winien w ciągu 3 miesięcy od daty zawieszenia Koła odbyć przy udziale członka Zarządu WZP walne zebranie członków Koła i dokonać wyboru Zarządu,
 4. Od decyzji o zawieszeniu w czynnościach Zarząd Koła podjętej przez zarząd WZP przysługuje prawo odwołania się w ciągu 30 dni do Sądu Koleżeńskiego WZP.

§27.

 1. l. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

  a) śmierci członka Związku,
  b) rezygnacji członka Związku z mandatu,
  c) likwidacji Koła, które wybrało członka Związku swoim delegatem na Zjazd WZP,
  d) wykluczenia członka ze Związku,
  e) prawomocnego wyroku sądowego,
  f) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu członka Związku mandatu,
  g) nie uczestniczenia bez usprawiedliwienia w 3-ch kolejnych posiedzeniach organu Związku,

 2. Decyzje w sprawie wygaśnięcia mandatu podejmuje Narządu WZP, przy czym właściwa uchwala zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

§28.

Umowy i zobowiązania w imieniu WZP podpisuje prezes oraz sekretarz a w sprawach finansowych również skarbnik. Zarząd może upoważnić pracownika etatowego biura do podpisywania bieżącej korespondencji, z wyjątkiem spraw skierowanych do organów nadzorczych i władz nadrzędnych.

§29.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ech członków i 2-ch zastępców. Komisja ze swojego składu wybiera przewodniczącego.
 2. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie co najmniej raz na pół roku, celem dokonania kontroli działalności organizacyjno-finansowej oraz działalności gospodarczej Zarządu lub częściej jeżeli zajdzie taka konieczność.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej 2-ch członków - przy równej liczbie głosów głos decydujący należy do przewodniczącego Komisji.
 4. Tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez walny zjazd delegatów.
 5. W czasie wykonywania swoich czynności Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy fachowej rzeczoznawcy,

§30.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności organizacyjnej i gospodarczo-finansowej WZP,
 2. kierowanie do Zarządu WZP uwag i wniosków dotyczących działalności Zarządu,
 3. składanie sprawozdań i stawianie na zjeździe delegatów wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi WZP,
 4. żądanie zwołania posiedzenia Zarządu WZP lub nadzwyczajnego zjazdu delegatów, jeżeli uzna to za konieczne,
 5. udział przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub wyznaczonego przez niego członka Komisji w zebraniach Zarządu WZP z głosem doradczym,
 6. żądanie od Zarządu lub jego poszczególnych członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności organizacyjnej i finansowej WZP,
 7. wnioskowanie do Zarządu WZP aby w sytuacjach wyjątkowych 'zlecił biegłemu wykona- nie określonych czynności.

§31.

Sąd Koleżeński składa się z 3-ch członków i 2-ch zastępców,

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw spornych zachodzących pomiędzy członkami Związku w zakresie działalności pszczelarskiej,
 2. Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów WZP,
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego WZP przysługuje odwołanie do Zjazdu WZP a potem do Sądu Koleżeńskiego PZP,
 4. Sąd Koleżeński rozpatruje:

a) w pierwszej instancji:

 • w sprawach przeciwko członkom Związku - osobom fizycznym - o czyny niezgodne z przepisami prawa i etyką pszczelarską,
 • sprawy przekazane przez Sądy Koleżeńskie Kół lub ich Zarządy,

b) w drugiej instancji - odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich terenowych Kół Pszczelarzy,

 1. Karami wymierzonymi przez Sądy Koleżeńskie są:

a) upomnienie, b) nagana, c) wykluczenie ze Związku,

 1. Od orzeczeń wydanych przez Sąd Koleżeński WZP w ciągu 30 dni od dnia doręczenia t orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołań do Walnego Zjazdu Delegatów WZP a potem do Sądu Koleżeńskiego PZP.
do góry

VI. Fundusze i majątek WZP

§32.

 1. Fundusze WZP powstają z:
 2. części składek przekazywanych z Kół,
 3. prowadzonej działalności gospodarczej, handlowej i usługowejc) dotacji państwowych, organizacji gospodarczych, darowizn, subwencji oraz udziałów spółdzielczości ogrodniczo-pszczelarskiej, przy czym wykonanie, zadań. i zagospodarowanie tych Funduszów powinny określać uchwały Zarządu WZP oraz porozumienia zawarte pomiędzy jednostkami przekazującymi oraz Zarządem WZP,
 4. Związek lokuje składki pieniężne na koncie bankowym,
 5. Związek realizuje wpływy i wydatki na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Zarząd WZP,
 6. operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane są w dokumentacji księgowej sporządzonej wg obwiązujących przepisów,
 7. w razie niezatrudnienia przez WZP pracownika na etacie specjalisty z zakresu księgowości prowadzenie rachunkowości może być zlecone powołanej do tego instytucji, bądź jest realizowane w ramach prac zleconych.
do góry

VII. Biuro Związku

§33.

 1. Pracą biura Związku kieruje Prezes WZP lub inny członek Zarządu,
 2. Biuro składa się z pracowników etatowych w liczbie ustalonej przez Zarząd WZP,
 3. Do wykonywania zadań gospodarczych Zarząd może angażować pracowników sezonowych,
 4. Kierownik biura WZP bierze udział w posiedzeniu władz Związku z głosem doradczym,
 5. Biuro działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd WZP. Zakres prac pracowników biura ustala Zarząd WZP.
do góry

VIII. Postanowienia końcowe

§34.

Statut Związku może być zmieniony uchwała Walnego Zjazdu Delegatów WZP podjętą większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów, 2. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu podejmowana przez Walny Zjazd Delegatów odbywający się w drugim terminie może być podejmowana większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów.

§35.

 1. Rozwiązanie WZP może nastąpić na podstawie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów WZP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania,
 2. W razie podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania WZP następuje likwidacja przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Zjazd, który podjął uchwałę o jego rozwiązaniu,
 3. Rozwiązanie WZP wiąże się z likwidacją jego majątku, o którego przeznaczeniu decyduje Zjazd Delegatów,
 4. WZP może być rozwiązany w wypadkach i trybie określonym w prawie o Związkach przez właściwą władzę rejestracyjną. W tym przypadku o przeznaczeniu jego majątku decyduje władza rejestracyjna.

§36.

 1. Z mocy ustawy Statut Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie podlega rejestracji w Sądzie Rejestrowym w Olsztynie,
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania go w Sądzie,
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr 32, poz.217 z póżn. zmianami).
powyższy tekst do pobrania w pliku PDF