Aktualności maj - czerwiec 2007


 1. Zmiana adresu strony internetowej WZP.
 2. Z prac Zarządu i Biura WZP.
 3. Przekazywanie dopłat ARR do Kół Pszczelarzy.
 4. Wyjazd do Sielinka na XXV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza.
 5. Rzeczywiste potrzeby pszczelarzy podstawą przygotowania projektów na sezon 2007/2008.
 6. Biuro WZP przyjmuje oferty na produkcję odkładów i pakietów.
 7. Biuro WZP przyjmuje oferty na sprzedaż rodzin pszczelich.

1. Zmiana adresu strony internetowej WZP

Być może niektórzy nasi członkowie zauważyli, że nie ma dostępu do strony internetowej naszego związku pod dotychczasowym adresem. Wskutek pewnych perturbacji organizacyjnych okazało się, że utraciliśmy dotychczasową domenę. W tej sytuacji uległa ona zmianie i aktualnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z dostępu do naszej strony pod nowym - nieco zmienionym adresem: www.wzp-olsztyn.pl a za powstałe zamieszanie wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy.

Zarazem ponawiamy apel do naszych kół i członków o włączanie się do współredagowania naszego „okna na świat” poprzez przesyłanie pocztą elektroniczną do biura WZP materiałów o działaniach poszczególnych kół oraz różnych innych, które mogą zainteresować naszych członków i miłośników pszczelarstwa (w tym także zdjęć do galerii fotografii).

do góry

2.Z prac Zarządu i Biura WZP

Na posiedzeniu Zarządu WZP z udziałem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej (kol.D.Mazur) podsumowano przebieg zaopatrzenia naszych członków w cukier na zimowe podkarmianie pszczół, które realizowane było indywidualnym staraniem naszego związku i bez perturbacji, jakich - wskutek nierzetelności dostawcy -doświadczyli pszczelarze z innych organizacji korzystający z oferty PZP.

Praktyczna realizacja wszystkich umów, jakie w bieżącym roku zostały zawarte w oparciu o złożone w ARR projekty, została zakończona. Do 15-go sierpnia zostały skompletowane wszystkie niezbędne dokumenty w celu przesłania do ARR wniosków w zakresie objętej umową dopłaty. Kolejny etap, to kontrola ARR w tym zakresie i jej decyzja o dokonaniu lub nie wnioskowanej dopłaty.

Wobec wcześniejszego zakończenia umów dotyczących szkoleń mamy już za sobą wypłatę stosownych dopłat uczestnikom szkolenia przygotowującego do składa- nia egzaminu celem uzyskania tytułu zawodowego „wykwalifikowany pszczelarz”. Szkolenie realizowane przez WZP dla pszczelarzy w kołach też zostało rozliczone i po kontroli ARR pozytywnie został rozpatrzony nasz wniosek o dofinansowanie - oczekujemy na przelew środków na nasze konto. Podobny jest efekt działań WZP w zakresie zakupu lawet do przewozu rodzin pszczelich na pożytki.

Pozytywną oceną końcową kontroli ARR zakończyło się także nasze działanie dotyczące badania prób miodu, zwalczania warozy i odbudowy pogłowia. Oczekujemy na końcową decyzję i przelew środków na konto WZP. Ostateczny zakres zrealizowanych umów ilustrują dane w tabeli:

Nazwa projektu Zakres planowany w projekcie Zakres zrealizowany Wartość wg Umowy (zł) Środki wydatkowane
PLN %
„Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy: wykwalifikowany pszczelarz” 1 grupa (razem 31 osób) 100 % 51151,23 33149,19 64,81
Szkolenie w kołach pt. Doskonalenie gospodarki pasiecznej i zdrowotności pszczół” 6 grup - łączna liczba uczestników - 660 osób 100 % 61502,52 46656,15 75,86
Zwalczanie Varroa destructor w pasiekach członków Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie Paski leku BaywarolTabletki leku Apiwarol 1100 opak. Baywarol2586 opak. Apiwarol 1962 opak. Biowar 240931,00 196811,00 81,69
Racjonalizacja przemieszczania na pożytki rodzin pszczelich z pasiek prowadzonych przez Pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie 29 lawet 21 lawet 128007,00 127913,00 91,93
Analizy miodu z pasiek członków WZP w Olsztynie 39 prób 9 prób 6825,00 2790,00 40,88
Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Olsztynie Matki
NU - 1948
UU - 4203
R - 109
Odkłady - 2553
Rodziny - 391
Matki
NU - 1094
UU - 2523
R - 62
Odkłady - 1107
Rodziny - 125
306729,00 286786,78 93,50
RAZEM:     795145,75 694106,12 87,29

W porównaniu z rokiem poprzednim można stwierdzić, że istotnie poprawiliśmy efektywność naszej pracy, gdyż ogółem nasi członkowie wykorzystali 87,29 % środków z kwot objętych umowami zawartymi przez WZP, co w porównaniu z rokiem poprzednim (75.33%) można byłoby uznać za duży postęp. Jednak realizacja planu badań miodu na poziomie 9 prób wobec 39 zgłoszonych jako potrzeby konkretnych pszczelarzy z pewnością winna zmuszać do poszukiwania przyczyn zaniechania realizacji wcześniejszych zamiarów.

Duże zaniepokojenie może budzić niewykorzystanie 44 tys. zł na zwalczanie warozy w sytuacji, gdy nasze projektowe zapotrzebowanie było w umowie uwzględnione kwotą obejmującą tylko 79 % wnioskowanych środków. Sytuacja w tym zakresie była jednak bardziej złożona, gdyż pierwotnie w naszym wniosku nie było leczenia Biowarem i jego wprowadzenie spowodowało rezygnację z części planu dotyczącego leczenia przy zastosowaniu Bayvarolu, czyli leku dwa razy droższego. Więcej pszczelarzy zdecydowało także już na etapie dokonywanych wpłat na stosowanie Apiwarolu. Łącznie za dużo mniejszą kwotę leczyliśmy o 1,5 tys. rodzin więcej niż ujęte było w umowie. Jednak szkoda, że z ujawnionej w połowie czerwca możliwości leczenia dalszych rodzin nie skorzystaliśmy w pełni i znacznej części środków na ten cel nie wykorzystaliśmy. Konkretna sytuacja w poszczególnych kołach będzie jeszcze w tym zakresie szczegółowo przeanalizowana.

Istotnie niższe w stosunku do zaplanowanych wydatki na działania szkoleniowe było wynikiem oszczędnego wydatkowania przyznanych kwot i tutaj raczej jest to plus dla naszych działań, ale dopiero od następnego roku ARR będzie miała możliwość powtórnego rozdysponowania tak „powracających” do niej kwot, jednak pod warunkiem, że informacja o takich środkach będzie do ARR sprawnie i wystarczająco wcześnie przekazywana przez związki zawierające stosowne umowy.

Wskaźnik procentowy pokazuje, że dość efektywnie realizowana była umowa dotycząca zakupu odkładów i matek, jednak kwotowo nie wydatkowaliśmy ok.20 tys. zł, co przy istotnym zmniejszeniu w umowie naszego zapotrzebowania projektowego winno skłaniać do bliższej analizy. Dokonamy tego nieco później, jednak już dziś należy wyciągać praktyczne wnioski, gdyż czeka nas opracowanie projektów na następny rok.

do góry

3.Przekazywanie dopłat ARR do Kół Pszczelarzy

Zarząd WZP zwraca uwagę, że przekazywanie dopłat dla pszczelarzy, którzy korzystali po dokonaniu przedpłaty z działań realizowanych w oparciu o umowy z ARR będzie prowadzone przez biuro WZP tylko w odniesieniu do tych kół, które nie mają żadnych zaległości w regulowaniu należnych WZP składek członkowskich i ulgowych. W przypadku występowania zaległości Biuro WZP zwróci się do Zarządu właściwych kół ze wskazaniem tytułu i wielkości zaległych kwot.

do góry

4.Wyjazd do Sielinka na XXV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

Grupa osób, które zgłosiły swój udział i dokonały wpłaty kosztów ODP wyjeżdża z Olsztyna 14 września o godz. 8.30 a wraca do Olsztyna 17 września ok.godz.20-tej. Obok realizacji programu ODP planowana jest wizyta w dwóch pasiekach oraz zwiedzanie zabytków w Gnieźnie.

do góry

5.Rzeczywiste potrzeby pszczelarzy podstawą przygotowania projektów na sezon 2007/2008

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa ARR ogłoszone zostały „Warunki ubiegania się o refundacje kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008" dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl . Do dnia 22 października podmioty uprawnione mogą składać w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego projekty na działania realizowane w sezonie 2007/2008. Aby ułatwić wgląd zainteresowanych Zarządów i pszczelarzy w treść ogłoszonych „Warunków…” biuro WZP dołącza do bieżącego wydania „Informacji Bieżących” dla każdego Koła 1 egzemplarz „Warunków..." .

Wojewódzki Związek Pszczelarzy - jako podmiot uprawniony - podejmuje pracę nad przygotowaniem niezbędnych projektów rozpoczynając od zebrania informacji w zakresie zapotrzebowania na poszczególne działania zgłaszane przez członków WZP zgrupowanych w poszczególnych Kołach.

W związku z tym w załączeniu dostępne są wzory tabel, których terminowe przesłanie do biura WZP przez Zarządy poszczególnych Kół jest podstawą uwzględnienia w następnym roku tych kół i ich członków w działaniach podejmowanych przez WZP z dofinansowaniem w ramach projektów złożonych wcześniej w ARR.

Tabele w pliku do wydrukowania (pdf)
Tabele w pliku do edycji i wydrukowania (rtf)
 • Tab.1. Wykaz kandydatów z Koła Pszczelarzy w …… do udziału w odpłatnym szkoleniu w Kamiannej przygotowującym do zdawania egzaminu państwowego na tytuł wykwalifikowany robotnik w zawodzie pszczelarz z dofinansowaniem ARR.
 • Tab.2 Wykaz kandydatów z Koła Pszczelarzy w ……do udziału w odpłatnym szkoleniu w Kamiannej przygotowującym do zdawania egzaminu państwowego na tytuł kwalifikacyjny „mistrz - pszczelarz” z dofinansowaniem ARR.
 • Tab.3 Wykaz pszczelarzy z Koła w ………deklarujących zwalczanie Varroa destructor w swoich pasiekach z dopłatą ARR.
 • Tab.4. Wykaz pszczelarzy z Koła w ……… deklarujących nabycie matek linii Car Kortówka z pasieki hodowlanej MARIA WILDE - Gryźliny z dopłatą ARR.
 • Tab.5. Wykaz pszczelarzy z Koła w ……………………… deklarujących nabycie matek linii Car-Dobra z pasieki hodowlanej SĄDECKI BARTNIK z dopłatą ARR.
 • Tab.6. Wykaz pszczelarzy z Koła w …………deklarujących nabycie matek linii Car: CT46, CJ10, CNT, Alsin, oraz linii Cau -KPW, KBrz z pasieki hodowlanej BRZESKO - CZERMIN z dopłatą ARR.
 • Tab.7. Wykaz pszczelarzy z Koła w …………deklarujących nabycie matek linii Car - S, R, Niw oraz linii Cau - PWK, M - Asta z pasieki hodowlanej w KOCIERZOWACH z dopłatą ARR.
 • Tab.8. Wykaz pszczelarzy z Koła w …deklarujących nabycie matek linii Car Beskidka z pasieki hodowlanej JERZY KUBECZEK z dopłatą ARR.
 • Tab.9. Wykaz pszczelarzy z Koła w …... deklarujących nabycie matek linii M- PN, z pasieki hodowlanej SHiUZ w OLECKU z dopłatą ARR
 • Tab.10. Wykaz pszczelarzy z Koła w …....... deklarujących nabycie matek linii M- Augustowska, Car Gema, Car Nieska, Car Bałtycka z pasieki hodowlanej Naruszewicz w OLECKU z dopłatą ARR
 • Tab.11. Wykaz pszczelarzy z Koła w …deklarujących nabycie matek linii Car Nieska, Alpejka, Jugo oraz linii Cau -Woźnica z pasieki hodowlanej KRZYSZTOF LOC z dopłatą ARR.
 • Tab.12. Wykaz pszczelarzy z Koła w …deklarujących nabycie matek linii Car Gema oraz linii Cau WG z pasieki hodowlanej MARIA GEMBALA z dopłatą ARR.
 • Tab.13. Wykaz pszczelarzy z Koła w ...... deklarujących nabycie odkładów z dopłatą ARR. Tab.13. Wykaz pszczelarzy z Koła w ..... deklarujących nabycie pakietów z dopłatą ARR.
 • Tab.14. Wykaz pszczelarzy z Koła w….. deklarujących nabycie rodzin pszczelich z dopłatą ARR.
 • Tab.15. Wykaz pszczelarzy z Koła w …… deklarujących odpłatny najem lawet do przewozu rodzin pszczelich na pożytki z dofinansowaniem ARR
 • Tab.16. Wykaz pszczelarzy z Koła w .... deklarujących przekazanie prób własnego miodu do odpłatnego badania z dofinansowaniem ARR.

Z obowiązujących „Warunków ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu >Wsparcie rynku produktów pszczelich< w roku 2007/2008” wynika m.in., że „podmiot uprawniony może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na przeprowadzenie tylko jednego szkolenia, kursu lub konferencji”. W tej sytuacji Zarząd WZP podejmuje jedynie prowadzenie szkolenia wszystkich członków WZP w ramach spotkań szkoleniowych w kilku wytypowanych centrach na obszarze województwa. Po dokonaniu wstępnych ustaleń z biurem PZP jest także propozycja dla pszczelarzy zainteresowanych szkoleniem i składaniem egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł wykwalifikowany pszczelarz, aby uczestniczyli w takim szkoleniu organizowanym dla zainteresowanych przez PZP w Domu Pszczelarza w Kamiannej. W takim przypadku szkolenie wraz z egzaminem trwa 7 dni (przedpłata 500 zł, dojazd do Krakowa i powrót na własny koszt), autokar przewozi zainteresowanych na trasie Kraków-Kamianna i Kamianna-Kraków. Osoby już posiadające tytuł wykwalifikowanego pszczelarza i spełniające pozostałe warunki mogą po takim szkoleniu przystępować w Kamiannej do egzaminu na tytuł mistrza-pszczelarza.

W stosunku do poprzedniego zatwierdzony przez Komisję Europejską „Krajowy program wsparcia pszczelarstwa w Polsce w latach 2007/2008 - 2009/2010” wprowadza istotną zmianę w zakresie III. środka wsparcia - „racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki”, gdyż wsparcie pszczelarzy będzie następować poprzez refundację kosztów najmu lawet (poza lawetami, których zakup był refundowany w ramach „Krajowego programu wsparcia pszczelarstwa w Polsce w latach 2007/2008 - 2009/2010”). Do projektu składanego przez WZP koniecznie musimy dołączyć „oferty przedsiębiorstw wynajmujących lawety, u których wynajem jest planowany zawierające warunki techniczne przyczep, cenę wynajmu lawet w zł/dobę, liczbę lawet posiadanych przez danego przedsiębiorcę”. Oczywiście, nie ma sensu, aby pszczelarze np. z Giżycka jechali do Olsztyna po lawety, jakie wykorzystają do przewożenia swoich rodzin pszczelich na pożytek odległy o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od ich pasieki, a zatem każdy pszczelarz zgłaszający na przesłanym druku chęć uzyskania dofinansowania wynajmu lawety musi załączyć najkorzystniejszą technicznie i cenowo ofertę uzyskaną od najbliższego w jego okolicy przedsiębiorcy. Brak takiej oferty przy tabeli otrzymanej z danego Koła Pszczelarzy uniemożliwi włączenie potrzeb wskazanego w tabeli pszczelarza do przygotowywanego i składanego przez WZP projektu. Zarząd WZP bardzo prosi o poważne podejście do poszczególnych tematów, aby możliwe było jak najszersze uwzględnienie potrzeb wszystkich naszych pszczelarzy, ale zarazem by złożone zapotrzebowanie było jednocześnie deklaracją ich realnego wywiązania się z przyjętych zobowiązań. Także poprzez włączenie się Prezesów i Zarządów do koniecznych działań organizacyjnych. Nie chcemy przecież, aby trzeba było ograniczać realizowane projekty i do ARR zgłaszać wnioski o aneksy do zawartych z nią umów wskutek realnej perspektywy niepełnego wykorzystania przydzielonych środków.

Aby dotrzymać wyznaczonych terminów oraz mieć konieczny czas na zbiorcze zestawienie i analizę otrzymanych danych przed opracowaniem konkretnych projektów Zarząd WZP bardzo prosi o pilne podjęcie niezbędnych ustaleń i złożenie wypełnionych druków w biurze WZP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października. Podany termin uwzględnia także czas na konieczne pozyskanie przez biuro od podanych przez Koła producentów ofert niezbędnych do opracowania projektu i złożenia ich z projektem w ARR. Brak w podanym terminie z jakiegoś Koła właściwej informacji Zarząd WZP zmuszony będzie uznać za brak zainteresowania członków i Zarządu danego Koła wskazanym zakresem działania. Proszę przy tym mieć na względzie, że biuro WZP będzie konsekwentnie realizować ustalenie Zarządu WZP w zakresie zachowania drogi komunikowania się w sprawie potrzeb członków WZP jedynie poprzez Zarządy i Prezesów poszczególnych Kół.

Nowym i zaskakującym doświadczeniem WZP są wynikłe w ostatnim roku przypadki nieodbierania przez pszczelarzy odkładów opłaconych wcześniej i wykonanych na czas przez wskazanego producenta. Wynika stąd, że w interesie nie tylko pszczelarza, ale i producenta konieczne jest zawieranie przez WZP z producentami odkładów odrębnych umów na ich wykonanie. Wobec tego Zarząd WZP uprzedza już w tej chwili pszczelarzy zainteresowanych zakupem odkładów, że w przypadku ich rezygnacji z odbioru odkładów w uzgodnionym wcześniej terminie ¾ wartości zamówienia zostanie przez WZP przekazane producentowi nieodebranych odkładów, odkłady nie będą oczywiście uwzględnione we wniosku o refundację z ARR, zaś zamawiający pszczelarz otrzyma zwrot jedynie 10 % wpłaconej przedpłaty a pozostałe 15 % będzie służyło pokryciu kosztów manipulacyjnych.

Na wniosek zgłaszany przez zarządy niektórych kół Zarząd WZP uznał za zasadne, aby na etapie zbierania deklaracji o zapotrzebowaniu z kół nie uwzględniać w wykazach pszczelarzy ich szczegółowych danych osobowych (adres, wet.nr ewid.pasieki), gdyż będą one konieczne dopiero przy sporządzaniu list i przyjmowaniu przedpłat od pszczelarzy na etapie realizacji przyjętych projektów i podpisanych umów.

Aby nie było niepotrzebnych niejasności i nieporozumień Zarząd WZP bardzo prosi o dokładne zapoznanie się z treścią poszczególnych tabel i czytelne oraz rozważne wpisywanie wszystkich danych do poszczególnych rubryk.

Podobnie jak w poprzednich latach Zarząd podtrzymuje zasadę, że korzystanie zbiorowe z poszczególnych działań opiera się (poza szkoleniem realizowanym w ustalonych ośrodkach dla pszczelarzy z grupy sąsiadujących kół) o środki finansowe poszczególnych pszczelarzy, które po ich wpływie z ARR na konto WZP i rozliczeniu w kwocie netto poniesionych kosztów będą zwrócone beneficjentom poszczególnych projektów.

Planowane leczenie rodzin pszczelich opanowanych przez pasożyta V.destructor będzie realizowane w oparciu o dostępne na naszym rynku środki. Wg informacji lekarzy weterynarii realizujących te działania w mijającym sezonie, w ofercie środków dla pszczelarzy jest Biowar, Apiwarol i Bayvarol.

do góry

6.Biuro WZP przyjmuje oferty na produkcję odkładów i pakietów

Zarząd WZP nadal otrzymuje krytyczne opinie naszych członków odnośnie praktycznych terminów realizacji odkładów oferowanych naszym pszczelarzom i ich siły. Zgodnie z celem tego środka wsparcia - odkłady winny służyć odbudowie stanu naszych pasiek pomniejszonego wskutek występujących strat części rodzin w okresie zimowli. Oznacza to, że odkład zakupiony przez pszczelarza winien mieć w danym terminie taką siłę, aby przy zapewnieniu mu dobrych warunków rozwoju stanowił do czasu wejścia w zimowlę pełnowartościową rodzinę pszczelą bez konieczności zasilania jej ramkami z czerwiem, czy młodą pszczołą z innych rodzin w pasiece. W praktyce oznacza to, że im później odkład można odebrać od producenta tym większa musi być jego siła. Stąd w naszym WZP powstała tabela, która uwzględnia jasno te wymogi - skonsultowane w gronie fachowców i zgodne z wymogami ARR:

Termin sprzedaży (odbioru) Liczba ramek obsiadanych „na czarno” przez pszczoły w przypadku ramki typu: w tym ramki z czerwiem: U w a g i
Ostrowskiej, wielkopolskiej Dadanta, warsz.poszerz.
do 15.VI. 4 3 2 czerwiąca młoda matka unas. na pasiecz. poch.od M.reprodukcyjnej.
16.VI - 1.VII. 5 4 3
2.VII - 15.VII. 6 5 4

Odkłady nie muszą być produkowane wyłącznie przez pasieki hodowlane, jednak wymogiem stawianym przez ARR producentom odkładów posiadających 2-4 ramki czerwiu jest: posiadanie przez zainteresowanego pszczelarza kwalifikacji mistrza-pszczelarza, ukończenie przez niego kursu wychowu matek pszczelich oraz posiadanie matki reprodukcyjnej. Pasieka musi być objęta nadzorem weterynaryjnym (potwierdzenie wpisu do rejestru Pow.Insp.Wet.).

Przy produkcji odkładów obok konieczności dysponowania w pasiece silnymi rodzinami z dużą ilością czerwiu ważnym jest także odpowiednio wczesne rozpoczęcie wychowu matek pszczelich od posiadanej matki reprodukcyjnej, aby po unasienieniu rozwinęły one czerwienie w gotowym do odbioru odkładzie. ARR zaznacza ponadto, że producent odkładów nie może nabywać do nich matek w pasiece hodowlanej jak każdy inny pszczelarz ze stosowną dopłatą, gdyż wówczas odkład byłby dwukrotnie objęty dotacją. Trzeba pamiętać, że wiosna może być późna i kapryśna, potem mogą wystąpić dłuższe okresy ochłodzenia lub upałów, duże opady lub ich brak a ustalonych terminów trzeba dotrzymać.

Istotnym warunkiem realizacji takiego kierunku produkcji w pasiece jest dysponowanie odpowiednią liczbą opakowań, w których odkłady będą gotowe do odbioru i dalszego transportu do miejsca przeznaczenia. Koszt wykonania lub zakupu tych opakowań wliczyć należy w oferowaną cenę odkładu.

Novum w kolejnym roku stanowią pakiety, czyli „1-2,5 kg pszczół robotnic z młodą matką czerwiącą, bez plastrów, umieszczonych w odpowiednio osiatkowanym opakowaniu przystosowanym do transportu i zaopatrzonym w pokarm dla pszczół”. W naszych warunkach klimatyczno-pożytkowych należy raczej przyjąć, że winny one docierać do odbiorcy nie później niż 20 czerwca i winno to być więcej pszczół, czyli 2-2,5 kg.

Oczywiście, każda oferta musi zawierać dane wynikające z warunków wskazanych przez ARR (należy załączyć kserokopie dokumentów z poświadczeniem ich wiarygodności np. przez Urząd Gminy), określić terminy i ilość oferowanych odkładów, typ ramki i cenę (jedną - niezależnie od typu ramki i terminu wykonania) za gotowe do odbioru odkłady (z uwzględnieniem ich parametrów podanych w w/w tabeli) oraz szczegółowe dane adresowe zainteresowanego (+ nr telefonu) i nazwę Koła Pszczelarzy, którego jest członkiem.

Przy rozpatrywaniu otrzymanych ofert Zarząd WZP będzie się kierował nie tylko najkorzystniejszą ceną, ale także opinią Zarządu Koła, którego oferent jest członkiem oraz zapotrzebowaniem pszczelarzy ujętym w projekcie zaakceptowanym przez ARR. W razie zainteresowania złożoną ofertą i wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości przewidywana jest wizytacja pasieki przez przedstawicieli WZP.

Termin składania kompletnych ofert w Biurze WZP mija 1 października br.

do góry

7.Biuro WZP przyjmuje oferty na sprzedaż rodzin pszczelich

W związku ze spodziewanym zainteresowaniem niektórych naszych członków odbudową pasieki po stratach zimowych Biuro WZP przyjmuje oferty dotyczące sprzedaży pełnowartościowych rodzin pszczelich w okresie wiosennym. Jakość rodziny pszczelej winna odpowiadać wymogom ustalonym w BN-81/9148-01. Pasieka musi być wolna od zgnilca złośliwego i grzybicy, rodziny winny posiadać matki co najwyżej z roku 2007 pochodzące od matki hodowlanej. Pszczelarz oferujący rodziny do sprzedaży winien posiadać udokumentowane kwalifikacje co najmniej robotnika-pszczelarza. W ofercie należy podać typ ramki i cenę oferowanej rodziny pszczelej bez ula.

do góry

opracował dr R. Pałach

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF