1. Apel Prezesa WZP

Szybkimi krokami zbliża się dzień obchodów jubileuszu 50?lecia powstania Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie. Pięćdziesiąt lat to okrągła rocznica.

 Zarząd WZP na wspólnym posiedzeniu z pp. Prezesami postanowił zorganizować uroczyste obchody tego Święta. Został wyznaczony termin, nawiązane zostały kontakty z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim.

   W programie przewidujemy uroczystość kościelną, akademię, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, promocję książki o działalności WZP i piknik pszczelarski. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele władz regionu i instytucje, z którymi WZP współpracował w 50-leciu. Przewidziany jest również udział Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego.

 Zarząd WZP wykonał szereg działań zmierzających do tego, aby uroczystość była godna.

Dlatego zwracam się z prośbą do pp. Prezesów o to, abyście dołożyli starań w upowszechnienie wiedzy o naszym Święcie wśród pszczelarzy i aby oni gremialnie w nim uczestniczyli. Takie Święto, to też bardzo ważny element promocji pszczelarstwa.

Proponujemy, aby w kołach zorganizowane były zbiorowe wyjazdy. Taki zbiorowy wyjazd przyczyni się również do integracji członków Koła. Uczestnikom wyjazdów zapewniamy folder o działalności WZP, pamiątkowy znaczek i posiłek. Na pokrycie części kosztów poniesionych na organizację Święta prosimy o zebranie dobrowolnej składki w wysokości 15 złotych od uczestnika i przekazanie jej na konto WZP lub wpłacenie w kasie. (Uczestnicy, którzy przyjadą indywidualnie będą mogli nabyć pamiątki na miejscu, lecz ich ilość będzie ograniczona). Msza Święta odprawiona zostanie w intencji pszczelarzy. Proponujemy, aby Koła przygotowały dary ołtarza. Koła posiadające sztandary zapraszam z pocztami do ich prezentacji zarówno w kościele jak i na akademii.

Do udziału i promocji idei Święta proszę wykorzystać zebrania członków, jakie będą organizowane przy zbieraniu danych do projektów, jakie chcemy złożyć w ARR. Obecność i udział pszczelarzy w obchodach 50-lecia powstania i działalności WZP zależy w dużej części od zaangażowania Waszego - Koleżanki i Koledzy Prezesi. Liczę na Was i wierzę, że dołożycie starań, aby Święto wypadło godnie, czyli w pamięci naszych Gości i naszej Wojewódzki Związek Pszczelarzy utrwalił się jako zwarta i prężna organizacja.

2.    Obchody 50-lecia WZP w Olsztynie

Szczegółowy program uroczystości w dniu 29 września br.:

9.30 - zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji wszystkich kół z darami ołtarza

10.00 - Msza Św. w intencji pszczelarzy w Kościele pw Serca Pana Jezusa,

Przemarsz do Urzędu Wojewódzkiego (Sala Sesyjna)

11.30 - Część oficjalna (przemówienia i wystąpienia przedstawicieli władz, wręczenie odznaczeń)

13.30 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku siedziby WZP przy ul.Kościuszki 14/2.

Przejazd do Zakładu Mazurskich Miodów w Tomaszkowie na Piknik Pszczelarski i sadzenie Aleji Lip.

3.    Wyjazd do Kluczborka na XXIV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

Grupa osób, które zgłosiły swój udział i dokonały wpłaty kosztów ODP wyjeżdża z Olsztyna 14 września o godz. 8-mej a wraca do Olsztyna 17 września o gk.godz.20-tej. Obok realizacji programu ODP planowana jest wizyta w pasiece zarodowej w Maciejowie oraz odwiedzenie grobu Ks.dr.Jana Dzierżona. Organizatorzy planują także niespodzianki.

4.    Potrzeby pszczelarzy podstawą przygotowania projektów na sezon 2006/2007

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa ARR z dnia 16 sierpnia br. ogłoszone zostały ?Warunki ubiegania się o refundacje kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2006/2007" dostępne na stronie internetowej WWW.arr.gov.pl . Do dnia 20 października podmioty uprawnione mogą składać w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego projekty na działania realizowane w sezonie 2006/2007. Aby ułatwić wgląd zainte­resowanych Zarządów i pszczelarzy w treść ogłoszonych ?Warunków?? biuro WZP dołącza do bieżącego wydania "Informacji Bieżących" dla każdego Koła 1 egzemplarz "Warunków..." .

Wojewódzki Związek Pszczelarzy - jako podmiot uprawniony - podejmuje pracę nad przygotowaniem niezbędnych projektów rozpoczynając od zebrania informacji w zakresie zapotrzebowania na poszczególne działania zgłaszane przez członków WZP zgrupowanych w poszczególnych Kołach .

W związku z tym w załączeniu dostępne są wzory tabel, których przesłanie do biura WZP przez Zarządy poszczególnych Kół jest podstawą uwzględnienia w następnym roku tych kół i ich członków w działaniach podejmowanych przez WZP z dofinansowaniem w ramach projektów złożonych wcześniej w ARR.

Tabele w pliku do wydrukowania (pdf)
Tabele w pliku do edycji i wydrukowania (rtf)
 • Tab.1. Wykaz kandydatów z Koła Pszczelarzy w ..........  do udziału w odpłatnym szkoleniu przygotowującym do zdawania egzaminu państwowego na tytuł wykwalifikowany robotnik w zawodzie pszczelarz z dofinansowaniem ARR.
 • Tab.2 Wykaz kandydatów z Koła Pszczelarzy w ..........  do udziału w odpłatnym szkoleniu przygotowującym do zdawania egzaminu państwowego na tytuł kwalifikacyjny "mistrz - pszczelarz" z dofinansowaniem ARR.
 • Tab.3 Wykaz pszczelarzy z Koła w ..........deklarujących nabycie leków do zwalczania Varroa destructor w swoich pasiekach z dopłatą ARR.
 • Tab.4. Wykaz pszczelarzy z Koła w .......... deklarujących nabycie matek linii Car Korówka z pasieki hodowlanej MARIA WILDE ? Gryźliny z dopłatą ARR.
 • Tab.5. Wykaz pszczelarzy z Koła w .......... deklarujących nabycie matek linii Car-Dobra z pasieki hodowlanej  SĄDECKI  BARTNIK z dopłatą ARR.
 • Tab.6. Wykaz pszczelarzy z Koła w ..........deklarujących nabycie matek linii Car:CT46, CJ10, CNT, Alsin, oraz linii Cau -KPW, KBrz z pasieki hodowlanej  BRZESKO ? CZERMIN z dopłatą ARR.
 • Tab.7. Wykaz pszczelarzy z Koła w ..........deklarujących nabycie matek linii Car -S, R, Niw oraz linii Cau - PWK, M Asta z pasieki hodowlanej w KOCIERZOWACH z dopłatą ARR.
 • Tab.8. Wykaz pszczelarzy z Koła w ..........deklarujących nabycie matek linii Car Beskidka  z pasieki hodowlanej  JERZY KUBECZEK  z dopłatą ARR.
 • Tab.9. Wykaz pszczelarzy z Koła w .......... deklarujących nabycie matek linii M- PN, z pasieki hodowlanej w OLECKU  z dopłatą ARR
 • Tab.10. Wykaz pszczelarzy z Koła w ..........deklarujących nabycie matek linii Car Nieska, Alpejka, Jugo oraz linii Cau -Woźnica z pasieki hodowlanej  KRZYSZTOF LOC  z dopłatą ARR.
 • Tab.11. Wykaz pszczelarzy z Koła w ..........deklarujących nabycie matek linii Car Gema oraz linii Cau  WG  z pasieki hodowlanej  MARIA GEMBALA  z dopłatą ARR.
 • Tab.12. Wykaz pszczelarzy z Koła w . . . deklarujących nabycie ODKŁADÓW z dopłatą ARR.
 • Tab.13. Wykaz pszczelarzy z Koła w.. deklarujących nabycie rodzin pszczelich z dopłatą ARR.
 • Tab.14. Wykaz pszczelarzy z Koła w.......... deklarujących nabycie z dofinansowaniem ARR lawet do przewozu rodzin pszczelich na pożytki.
 • Tab.15. Wykaz pszczelarzy z Koła w .... deklarujących próby własnego miodu do odpłatnego badania z dofinansowaniem ARR.
 • Zarząd WZP bardzo prosi o poważne podejście do poszczególnych tematów, aby możliwe było jak najszersze uwzględnienie potrzeb wszystkich naszych pszczelarzy, ale zarazem by złożone zapotrzebowanie było jednocześnie deklaracją ich realnego wywiązania się z przyjętych zobowiązań. Także poprzez włączenie się Prezesów i Zarządów do koniecznych działań organizacyjnych.

  Aby dotrzymać wyznaczonych terminów oraz mieć konieczny czas na zbiorcze zestawienie i analizę otrzymanych danych przed opracowaniem konkretnych projektów Zarząd WZP bardzo prosi o pilne podjęcie niezbędnych ustaleń i złożenie wypełnionych druków w biurze WZP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października. Podany termin uwzględnia także czas na konieczne pozyskanie przez biuro od podanych przez Koła firm i producentów ofert niezbędnych do opracowania projektu i złożenia ich z projektem w ARR. Brak z jakiegoś Koła właściwej informacji w podanym terminie Zarząd WZP zmuszony będzie uznać za brak zainteresowania członków i Zarządu danego Koła wskazanym zakresem działania. Proszę przy tym mieć na względzie, że biuro WZP będzie konsekwentnie realizować ustalenie Zarządu WZP w zakresie zachowania drogi komunikowania się w sprawie potrzeb członków WZP jedynie poprzez Zarządy i Prezesów poszczególnych Kół. Nie będzie już możliwe zdarzające się w przeszłości załatwianie spraw poszczególnych pszczelarzy przez Biuro WZP (włącznie z przyjmowaniem indywidualnych wpłat bezpośrednio na konto WZP), czyli z pominięciem Zarządu i Prezesa czy Skarbnika właściwego Koła. Proszę także pamiętać, że w każdym przypadku korzystającymi z naszej związkowej działalności mogą być jedynie osoby będące członkami związku bez zaległości w regulowaniu składek.

  Aby nie było niepotrzebnych niejasności i nieporozumień Zarząd WZP bardzo prosi o dokładne zapoznanie się z treścią poszczególnych tabel i czytelne oraz rozważne wpisywanie wszystkich danych do poszczególnych rubryk.

  Podobnie jak w poprzednich dwóch latach Zarząd podtrzymuje zasadę, że korzystanie zbiorowe z poszczególnych działań opiera się (poza szkoleniem realizowanym w ustalonych ośrodkach dla pszczelarzy z grupy sąsiadujących kół) o środki finansowe poszczególnych pszczelarzy, które po rozliczeniu w kwocie netto poniesionych kosztów będą zwrócone beneficjentom poszczególnych projektów.

  Planowane leczenie rodzin pszczelich opanowanych przez pasożyta V.destructor będzie realizowane w oparciu o dostępne na naszym rynku środki. Wg informacji lekarzy weterynarii realizujących te działania w mijającym sezonie, w ofercie środków dla pszczelarzy jest tylko Apiwarol i Baywarol.

  Jednak z informacji uzyskanych przez PZP bezpośrednio w firmie Biowet wynika, że w razie pozytywnego wyniku testów prowadzonych w tym sezonie ze zmodyfikowanym Biowarem lek ten może być pod koniec roku również zaoferowany do nabycia przez pszczelarzy.  Jednak brak tej oferty w chwili opracowywania projektu nie pozwala na jej uwzględnienie. Ponieważ w projekcie podane są konkretne ilości danego leku przy jego cenie wskazanej w ofercie, wobec tego takie dane decydują o kwocie środków wnioskowanych na dany cel. Oznacza to, że nie jest możliwym po złożeniu i przyjęciu projektu przez ARR zwiększenie zapotrzebowanych środków. Ewentualne aneksy do umowy zawieranej przez WZP z ARR mogą dotyczyć zmiany leku ale w ramach zaakceptowanej już kwoty  W praktyce oznacza to, że po zaoferowaniu nam Biowarru teoretycznie możliwa byłaby zamiana w drodze aneksu do umowy dla tej samej liczby leczonych rodzin Baywarolu na tańszy od niego Biowarr ale nie Apiwarolu na droższy od niego Biowar (chyba, że dla odpowiednio mniejszej liczby rodzin).

  5.    Biuro WZP przyjmuje oferty na produkcję odkładów

  Zarząd WZP podziela krytyczne opinie wielu naszych członków odnośnie praktycznych terminów realizacji odkładów oferowanych naszym pszczelarzom i ich siły. Zgodnie z celem tego środka wsparcia ? odkłady winny służyć odbudowie stanu naszych pasiek pomniejszonego wskutek występujących strat części rodzin w okresie zimowli. Oznacza to, że odkład zakupiony przez pszczelarza winien mieć w danym terminie taką siłę, aby przy zapewnieniu mu dobrych warunków rozwoju samodzielnie stanowił do czasu wejścia w zimowlę pełnowartościową rodzinę pszczelą bez konieczności zasilania jej ramkami z czerwiem, czy młodą pszczołą z innych rodzin w pasiece. W praktyce oznacza to, że im później odkład można odebrać od dostawcy tym większa musi być jego siła. Stąd w naszym WZP powstała tabela, która uwzględnia jasno te wymogi ? skonsultowane w gronie fachowców i zgodne z wymogami ARR:

  Termin sprzedaży

  (odbioru)

  Liczba ramek obsiadanych "na czarno" przez pszczoły w przypadku ramki typu:

  w tym ramki z czerwiem:

  U w a g i
  Ostrowskiej wielkopolskiej Dadanta, warsz.poszerz.
  do 15.VI. 4 3 2 czerwiąca młoda matka unas. na pasiecz. poch.od M.reprodukcyjnej.
  16.VI - 1.VII. 5 4 3
  2.VII - 15.VII. 6 5 4

  Odkłady nie muszą być produkowane wyłącznie przez pasieki hodowlane, jednak wymogiem stawianym przez ARR producentom odkładów posiadających 2-4 ramki czerwiu jest: posiadanie przez zainteresowanego pszczelarza kwalifikacji mistrza-pszczelarza, ukończenie przez niego kursu wychowu matek pszczelich oraz posiadanie matki reprodukcyjnej. Pasieka musi być objęta nadzorem weterynaryjnym (potwierdzenie wpisu do rejestru Pow.Insp.Wet.).

  Przy produkcji odkładów obok konieczności dysponowania w pasiece silnymi rodzinami z dużą ilością czerwiu ważnym jest także odpowiednio wczesne rozpoczęcie wychowu matek pszczelich od posiadanej matki reprodukcyjnej, aby po unasienieniu rozwinęły one czerwienie w gotowym do odbioru odkładzie. ARR zaznacza ponadto, że producent odkładów nie może nabywać do nich matek w pasiece hodowlanej jak każdy inny pszczelarz ze stosowną dopłatą, gdyż wówczas odkład byłby dwukrotnie objęty dotacją. Trzeba pamiętać, że wiosna może być późna i kapryśna, potem mogą wystąpić dłuższe okresy ochłodzenia lub upałów, duże opady lub ich brak a ustalonych terminów trzeba dotrzymać.

  Istotnym warunkiem realizacji takiego kierunku produkcji w pasiece jest dysponowanie odpowiednią liczbą opakowań, w których odkłady będą gotowe do odbioru i transportu do miejsca przeznaczenia. Koszt wykonania lub zakupu tych opakowań wliczyć należy w oferowaną cenę odkładu.

              Oczywiście, każda oferta musi zawierać dane wynikające z warunków wskazanych przez ARR (należy załączyć kserokopie dokumentów z poświadczeniem ich wiarygodności np. przez Urząd Gminy), określić terminy i ilość oferowanych odkładów, typ ramki i cenę (jedną ? niezależnie od typu ramki i terminu wykonania) za gotowe do odbioru odkłady (z uwzględnieniem ich parametrów podanych w w/w tabeli) oraz szczegółowe dane adresowe zainteresowanego (+ nr telefonu) i nazwę Koła Pszczelarzy, którego jest członkiem.

  Przy rozpatrywaniu otrzymanych ofert Zarząd WZP będzie się kierował nie tylko najkorzystniejszą ceną, ale także opinią Zarządu Koła, którego oferent jest członkiem oraz zapotrzebowaniem pszczelarzy ujętym w projekcie zaakceptowanym przez ARR. W razie zainteresowania złożoną ofertą i wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości przewidywana jest wizytacja pasieki przez przedstawicieli WZP.

  Termin składania kompletnych ofert w Biurze WZP mija 25.września br.

  1. Biuro WZP przyjmuje oferty na sprzedaż rodzin pszczelich

  W związku ze spodziewanym zainteresowaniem niektórych naszych członków odbudową pasieki po stratach zimowych Biuro WZP przyjmuje oferty dotyczące sprzedaży pełnowartościowych rodzin pszczelich w okresie wiosennym. Jakość rodziny pszczelej winna odpowiadać wymogom ustalonym w BN-81/9148-01. Paseka musi być wolna od zgnilca złośliwego i grzybicy, rodziny winny posiadać matki co najwyżej z roku 2006 pochodzące z pasieki hodowlanej. Pszczelarz oferujący rodziny do sprzedaży winien posiadać udokumentowane kwalifikacje co najmniej robotnika-pszczelarza. W ofercie należy podać typ ramki i cenę oferowanej rodziny pszczelej bez ula.

  2. Ostatnia korekta

  Autorzy opracowanej kroniki 50 - lecia WZP proponują zainteresowanym Prezesom Kół ostatnią możliwość przeczytania fragmentu monografii dotyczącego ich Koła w celu zaproponowania ewentualnej korekty Zapraszamy do Biura WZP dnia 6 września w godz. 10 - 14.