1.Decyzje Zarządu WZP

Zarząd WZP powierzył obowiązki kierownika biura i sklepu WZP pani Anecie Wielesik i jednocześnie zmienił jej dotychczasowy zakres czasu pracy z 3/4 na cały etat.

W celu uniknięcia konieczności zatrudnienia kolejnej osoby do pracy w Biurze WZP podjęta została uchwała o przekazaniu prowadzenia księgowości WZP do Biura Rachunkowego, co pozwoli ograniczyć prace nad dokumentami finansowymi tylko do niezbędnego ich przygotowania i zestawienia.

Należy nasilić prace związane z weryfikacją i koniecznym uzupełnieniem wniosków, jakie winny złożyć poszczególne Zarządy Kół w sprawie odznaczeń i wyróżnień swoich pszczelarzy.

Za organizację zbiorowego wyjazdu członków WZP Olsztyn do Kluczborka na XXIV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza odpowiada z ramienia Zarządu kol.R.Madejczyk. Wpłaty i zgłoszenia dokonują Zarządy kół w terminie do dnia 11.lipca br.

2.Obchody 50-lecia WZP w Olsztynie

Szczegółowy program uroczystości w dniu 29 września br.:

  • 9.30 - zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji wszystkich kół z darami ołtarza
  • 10.00 - Msza Św. w intencji pszczelarzy w Kościele pw Serca Pana Jezusa,
  • Przemarsz do Urzędu Wojewódzkiego (Sala Sesyjna)
  • 11.30 - Część oficjalna (przemówienia i wystąpienia przedstawicieli władz, wręczenie odznaczeń)
  • 13.30 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku siedziby WZP przy ul.Kościuszki 12/2.
  • Przejazd do Zakładu Mazurskich Miodów w Tomaszkowie na Piknik Pszczelarski i sadzenie Aleji Lip.

3. Zaopatrzenie w paszę dla pszczół

Już od początku tego roku Zarząd PZP podejmuje działania służące umożliwieniu pszczelarzom zaopatrzenia się w tańszą paszę dla pszczół. Kolejne etapy zmagań w tym zakresie można śledzić na łamach "Pszczelarza Polskiego", jednak ich efekt końcowy odbiega od przewidywanego, gdyż po wejściu w życie od 1 lipca właściwej regulacji prawnej nie ma już wystarczającego okresu czasu, aby przed rozpoczęciem podkarmiania pszczół można było zakończyć konieczne postępowania przetargowe i wydysponować potrzebne ilości cukru poddanego procesom denaturalizacji. Oznacza to, że w tym sezonie musimy w WZP/RZP szukać paszy dla pszczół samodzielnie.

W tej sytuacji w naszym WZP kol.R.Madejczyk (tel.0895260295 po godz.21-ej) wszedł w kontakt z hurtowniami i firmami prowadzącymi obrót cukrem. Jednak okazało się, że ceny na cukier są obecnie bardzo niestabilne (m.in. upalna pogoda powoduje duże zapotrzebowanie na cukier do produkcji lodów i napojów chłodzących) i oferty cenowe mają tylko kilkudniowy okres ważności, czyli w ciągu 3-4 dni należy poinformować zainteresowanych pszczelarzy, zebrać niezbędne środki finansowe i dokonać wpłaty na konto firmy handlowej, bo w kolejnej ofercie cena jest znowu wyższa. Wobec powyższego informacje w tej sprawie z Biura WZP przekazywane mogą być Prezesom kół tylko drogą telefoniczną, co w pełni sezonu pasiecznego jest bardzo trudno zrealizować (cukier w cenie 2,87 zł/kg, ładunek 24 tony, wpłata na konto WZP do dnia 11.07).

Obok oferty dotyczącej cukru przekazywana jest także oferta obejmująca syrop fruktozowo-glukozowy z dodatkiem sacharozy. Mimo dotychczasowych przyzwyczajeń naszych członków warto podjąć w tym zakresie pierwsze próby pozyskiwania własnych doświadczeń, gdyż w przyszłości może to być jedyna forma paszy dostępnej dla pszczół (cena obecnie 2,39 zł/kg, pojemniki 15 kg, hoboki 40 kg, butle 6,5 kg ładunek na paletach - o masie partii wysyłkowej 9 ton).

4.Zwalczanie warrozy

Dużym zaskoczeniem dla Zarządu WZP i szeregowych pszczelarzy było podjęcie przez BIOWET w Puławach decyzji o zaprzestaniu produkcji pasków Biowaru stosowanych do zwalczania warrozy. W ramach wpłaconych przez pszczelarzy pieniędzy na zakup Biowaru rozważaliśmy możliwość zakupu innych leków. Ze względu na ograniczoną dostępność na rynku nie było możliwości zakupu Baywarolu (znacznie przy tym droższego). Przez ponad miesiąc oczekiwaliśmy na ostateczne rozstrzygnięcie przez Ministerstwo Rolnictwa wniosku producenta o czasowe dopuszczenie do obrotu Apifosu, lecz decyzja o zgodzie na obecność na polskim rynku takiego produktu farmaceutycznego nie zapadła). W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem okazał się powrót do stosowanego kiedyś powszechnie Apiwarolu.

Pojawił się jednak problem ceny tego leku, która - mimo wcześniejszych ustaleń z gabinetami weterynaryjnymi składającymi swoje oferty do WZP - została znacznie podniesiona przez producenta. W tej sytuacji zwróciliśmy się ponownie do lekarzy, którzy składali swoje oferty we wrześniu 2005 roku, o przeanalizowanie bieżącej sytuacji i złożenie aktualnych ofert.

Spośród otrzymanych w czerwcu br. ofert przyjęta została do realizacji ta, którą złożył OLWET z Olsztyna z następującymi cenami brutto.

  • koszt leczenia 1 rodziny pszczelej z zastosowaniem Apiwarol-u (3 tabletki) - 2,35 zł,
  • koszt leczenia 1 rodziny pszczelej z zastosowaniem BAYWAROL-u (4 paski) - 15,00 zł.

Ponieważ wskazane ceny odbiegają od podanych w ofercie we wrześniu ub. roku Zarząd WZP zwrócił się do ARR o sporządzenie odpowiedniego Aneksu do umowy z możliwością zastąpienia Biowaru innymi lekami (co jest raczej możliwe ale w ramach kwoty ustalonej w umowe). Ze względu na konieczność pilnego zawarcia umowy z gabinetem weterynaryjnym nie było możliwości skierowania zapytania do kół o decyzję pszczelarzy w tej sytuacji, wobec czego zapotrzebowanie poszczególnych pszczelarzy potwierdzone kwotą wpłaconą na koszt leczenia Biowarem zostało przeniesione na właściwą dla tej liczby rodzin pszczelich ilość Apiwarolu i łącznie przekazane do realizacji wybranej lecznicy. Jeżeli zachodzą przypadki rezygnacji pojedynczych pszczelarzy z zaopatrzenia w Apiwarol, wówczas Prezesi Kół winni w trybie pilnym zgłosić taką sprawę do Biura WZP, aby było możliwe przed dokonaniem przez Lecznicę zakupu leku w hurtowni wykonanie korekty przekazanego jej miesiąc temu zamówienia. Jeśli zgłoszenie wpłynie zbyt póĽno, Apiwarol we właściwej ilości zostanie zakupiony dla wskazanego na liście pszczelarza bez możliwości jakiejkolwiek zamian czy zwrotu wpłaconych pieniędzy. W celu umożliwienia lecznicy wypisania pszczelarzom właściwych świadectw leczenia zwierząt Biuro WZP przekazało jej listy pszczelarzy z poszczególnych kół, do których dotrze zapotrzebowany lek wraz z poradą o sposobie jego zastosowania. Ponieważ obowiązkiem lecznicy jest także zgłoszenie właściwym lekarzom powiatowym liczby rodzin pszczelich leczonych z powodu warrozy na ich terenie, Biuro WZP przygotowało listy pszczelarzy z poszczególnych kół służące do pokwitowania odbioru leku, na których członkowie koła dodatkowo wpiszą siedzibę (miejscowość) powiatowego lekarza weterynarii, u którego zgłosili do rejestru rodziny pszczele ze swojej pasieki. Na takiej podstawie lecznica temu właśnie powiatowemu lekarzowi weterynarii zgłosi liczbę leczonych rodzin pszczelich będących własnością poszczególnych pszczelarzy z jego terenu działalności.

Przy okazji warto przypomnieć, że właściciel pasieki ma obowiązek w ciągu 7-miu dni zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii, na którego terenie działania stacjonuje pasieka, wszelkie zmiany w zakresie liczby posiadanych rodzin pszczelich a także informacje dotyczące zmian właściciela (przy sprzedaży lub przekazaniu innej osobie niż wskazana w pierwotnym wniosku o wpisanie pasieki do rejestru). Niedopełnienie tego obowiązku zostanie automatycznie ujawnione po przekazaniu przez lecznicę informacji o liczbie faktycznie leczonych rodzin i może spowodować przewidziane prawem sankcje w stosunku do właściciela pasieki.

5.Rozliczanie projektów szkoleniowych

Po zakończeniu zaplanowanych działań szkoleniowych objętych dwiema umowami podpisanymi z ARR w następstwie złożenia przez WZP właściwych projektów, Biuro WZP skompletowało konieczne dokumenty merytoryczne i finansowe oraz przekazało je do ARR. Po uzyskaniu pozytywnych wyników obowiązkowej kontroli spodziewamy się przelania na konto WZP kosztów netto poniesionych przez związek podczas realizacji umów. W przypadku szkolenia realizowanego dzięki wcześniejszym wpłatom jego uczestników, uzyskane z ARR środki w części obejmującej koszty netto zostaną przekazane pszczelarzom uczestniczącym w szkoleniu.

6.Realizacja projektu dotyczącego zakupu lawet do przewożenia rodzin pszczelich na pożytki

Już w końcu maja zrealizowane zostało przez producenta nasze zamówienie na wykonanie wskazanych typów lawet do przewozu uli. Mimo skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przewidziane w umowie dofinansowanie nie zostały one przekazane do ARR, gdyż do tej samej umowy dołączony został Aneks przewidujący możliwość wykorzystania dodatkowej puli środków. Spowodowało to konieczność wstrzymania rozliczenia do czasu realizacji dodatkowo zamówionych lawet. W ciągu najbliższych dni spodziewane jest spełnienie przez pszczelarzy pozostałych formalności, co pozwoli na sfinalizowanie realizacji tej umowy i uzyskanie należnych dopłat.

7.Końcowy etap poddawania zamówionych matek i odbioru odkładów

SpóĽniona wiosna także w pasiekach, które podjęły się produkcji pszczół dla pszczelarzy spowodowała opóĽnienie w realizacji przyjętych zamówień a potem spiętrzenie wykonywanych prac. O ile możliwe było dosyć szybkie zrealizowanie zapotrzebowania na matki nieunasienione (tutaj okazało się, że część pszczelarzy początkowo nie była nimi tak szybko zainteresowana, bo w swoich pasiekach jeszcze nie mieli dojrzałych trutni), o tyle realizacja zamówień na matki unasienione była nieco opóĽniona. Trwający okres dobrej pogody z pewnością ułatwia rozwiązanie tych problemów i chyba wszyscy odbiorcy matek oraz odkładów będą po tym sezonie zadowoleni.

8.Badania prób miodu

Niestety, mimo wcześniejszych zgłoszeń, które były podstawą opracowania i złożenia w ARR projektu dotyczącego przeprowadzenia badań 79 prób miodu potwierdzenie ich w postaci dokonanych wpłat na konto WZP obejmuje tylko 5 prób. Badania mają dotyczyć miodu z tegorocznych zbiorów i należy je zakończyć w terminie ustalonym w podpisanej przez WZP umowie. Próby należy w związku z tym dostarczyć do Biura WZP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca, gdyż już następnego dnia zostaną zbiorczo przetransportowane do laboratorium w Puławach, które ma swój harmonogram realizacji podjętych badań i jakiekolwiek przesunięcia ustalonego terminu nie są możliwe.

9. Święto Pszczelarza w Iławie

Zgodnie ze szczegółowym planem przekazanym w poprzedniej Informacji Bieżącej 23 lipca spotykamy się na kolejnym Święcie Pszczelarza w Iławie.

opracował: dr R. Pałach i mgr S. Opaliński

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF

najnowsza przeglądarka plików PDF (wersja polska) do pobrania