Aktualności marzec - kwiecień 2007


  1. Mamy już umowy z ARR w sprawie realizacji leczenia rodzin chorych na warrozę oraz odbudowy pogłowia
  2. Obowiązki użytkowników lawet do przewozu rodzin na pożytki
  3. Zaopatrzenie w cukier i syrop do dokarmiania pszczół
  4. Ubezpieczenie pszczelarzy od odpowiedzialności cywilnej związanej z pożądleniem przez pszczoły

1. Mamy już umowy z ARR w sprawie realizacji leczenia rodzin chorych na warrozę oraz odbudowy pogłowia

Po podpisaniu ostatnich dwóch umów z ARR pełny zakres działań realizowanych z dofinansowaniem budżetu krajowego i Komisji Europejskiej obejmuje sześć zadań.

Po uwzględnieniu częściowej akceptacji naszych potrzeb w zakresie zwalczania warrozy możliwym jest dofinansowanie tylko 79 % zapotrzebowania zgłoszonego przez poszczególne koła do złożonego w ARR projektu. W tej sytuacji w biurze WZP dokonano odpowiedniego przeliczenia z uwzględnieniem cen wynikających ze złożonych wraz z projektami do ARR ofert cenowych, wobec czego w załączonym zestawieniu uwzględnione zostały ogólne ilości i wartość leków dla pszczelarzy z poszczególnych kół.

Lp. Nazwa projektuWartość projektu PLNAkceptacjaWartość wg umowy
1.Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy: wykwalifikowany pszczelarz51 151,23Pełna51 151,23
2.Szkolenie w kołach pt. "Doskonalenie gospodarki pasiecznej i zdrowotności pszczół"61 502,52Pełna61 502,52
3.Zwalczanie Varroa destructor w pasiekach członków WZP Olsztyn302 021,10częściowa - 79 %240 931,00
4.Racjonalizacja przemieszczania na pożytki rodzin pszczelich z pasiek prowadzonych przez pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie168 163,77Częściowa128 007,00
5.Analizy miodu z pasiek członków WZP w Olsztynie11 188,52Częściowa6825,00
6.Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie608 981,00częściowa - 50 %306 729,00

Ponieważ ARR daje możliwość aneksowania zawartej umowy w zakresie zmiany w ilości objętych nią 3-ech leków, można jeszcze w poszczególnych kołach dokonać zmiany wykorzystania ogólnej kwoty środków przypadających na zakup leków w danym kole np. zamieniając lek droższy na tańszy i w ten sposób przy zachowaniu niezmienionej kwoty ogółem leczyć z dofinansowaniem większą liczbę rodzin. Ustalona kwota wartości ogólnej dofinansowanego leczenia nie może być przez żadne koło przekroczona. W przypadku dokonania takiego przekroczenia biuro WZP samodzielnie skoryguje ogólną wartość do poziomu zgodnego z umową poprzez proporcjonalne zmniejszenie ilości objętych dopłatą leków osobom wchodzącym w skład Zarządu Koła.

Ponieważ przyjęta przez WZP oferta cenowa na leczenie pszczół z dużym prawdopodobieństwem podaje ceny leczenia znacznie korzystniejsze od tych, jakie będą dostępne w lipcu i sierpniu dla indywidualnych pszczelarzy w poszczególnych gabinetach weterynaryjnych, WZP może w ramach posiadanej oferty zrealizować pełne zaopatrzenie w potrzebne pszczelarzom leki, czyli obok leków które będą objęte dofinansowaniem, objąć także umową zawieraną z lekarzem weterynarii dostawę brakującej części leków w cenie wynikającej z posiadanej oferty bez późniejszego dofinansowania. Dlatego w załączonej tabeli wpłat na leki zawarto taką możliwość do wykorzystania przez zainteresowanych, jednak decyzje te muszą mieć pełne pokrycie w dokonywanych wpłatach przez pszczelarzy w poszczególnych kołach.

Ceny z ofert dot. pogłowia i zwalczania warrozy
ProducentRasa i liniaMatka pszczelaOdkład z MUUOdkład z M Repr.Rodzina pszczela
NUUUReprod.
MCHiRZ Krasne/ Brzesko-CzerminKrainka / CJ-10, CT-46, AlSin, CNT Kaukaska / KPW40,17133,90
GP"Sąd.Bartnik"Krainka / Dobra15,-35,-100,-
MCHiRZ - Z-d ŻELKÓWKrainka / N, T, J, PA Kaukaska / W15,4536,05123,60
Sz.Naruszewicz - OleckoKrainka / Nieska, Gema, Bałtycka, Środkowoeuropejska / Augustowska15,4536,05144,20
MCHiRZ - KocierzowyKrainka / R, S, Niw Kaukaska / PwK20,60 39,15123,60
PZ - J.KubeczekKrainka / Beskidka18,- 1 16,- 255,- 1 45,- 3150,- 2
PH M.WildeKrainka / Kortówka15,-35,-100,- bsc 150,- cz140,-200,-200,-
Krzysztof LocKrainka / Alpejska,NieSka, Jugo Kaukaska / Woźnica15,-40,-100,-
M.GembalaKrainka / Prima, Gema Kaukaska / WG15,-40,-100,-
A.D. Miciuk - Krainka / Gema, Prima150,- 4
E.GogolewskaKrainka / Kortówka120,- 5
J.PleszkunKrainka / Nieska120,- 1, 6
GP - S.SwatKrainka / Nieska, Prima, Kortówka120,0 - 7
Zbigniew LipińskiA.m.carnika140,- 6

bsc - bez sprawdz.czerwienia, cz. - czerwiąca, 1 - czerwiec, 2 - lipiec, 3 - sierpień, 4 - od pocz.VI. r.wielkop. i dadan. 5 - 15-30 lipiec, r.Ostrowskiej, 6 - r.warsz.poszerz., 7 - 15.VI-15.VII, r.Ostr., wielkop., dadan..,

Zwalczanie warrozy

- Apiwarol - 19,30 zł brutto/1 op. (25 tabletek), Biowar - 35,00 zł brutto/1 op. (10 pasków), Baywarol - 76,50 zł brutto/1 op. (20 pasków)

Realizacja zapotrzebowania: na leki - 79 %, odbudowa pogłowia - 50 %

Ze względu na konieczność pilnego potwierdzenia w umowie ilości realizowanego przez lekarza wet. zaopatrzenia naszych pszczelarzy w poszczególne leki, termin sporządzenia listy wpłat i zebrania pełnych kwot oraz wpłacenia ich na rachunek bankowy WZP mija z dniem 25 kwietnia br. Brak w tym terminie przesłanej do biura WZP listy oraz odpowiadającej jej treści kwoty na koncie WZP spowoduje przekazanie niewykorzystanego dofinansowania kołom, które w podanym terminie dokonają wpłat na leki nie objęte dopłatą.

Analogicznie należy zebrać od pszczelarzy w poszczególnych kołach pieniądze na zakup matek, odkładów i rodzin pszczelich, przy czym w stosunku do uwzględnionego w projekcie zapotrzebowania dysponujemy dofinansowaniem jedynie na 50 % ogólnej jego wartości. W tej sytuacji należy pilnie skorygować swoje potrzeby zakupów z dofinansowaniem do tego poziomu, choć i tu także można np. rezygnować z części zapotrzebowanych wcześniej odkładów, aby w ten sposób uzyskać możliwość objęcia dofinansowaniem większej ilości zakupionych matek pszczelich. Także w tym zakresie listy i zebrane wpłaty należy przesłać do WZP w terminie do 25 kwietnia.

W opracowaniu najkorzystniejszego dla członków koła wariantu ostatecznej decyzji dotyczącej leczenia i zakupów w zakresie pogłowia pomocna może być tabela z ofertami cenowymi na poprzedniej stronie.

Natomiast w celu uniknięcia niejasności dotyczących zakresu zapotrzebowania złożonego przez poszczególne koła oraz kwoty, do jakiej należy ograniczyć wpłaty na leki i pogłowie objęte dofinansowaniem odpowiednie dane zostały zestawione w poniższej tabeli. Także w tabelach dotyczących wpłat na matki pszczele, odkłady i rodziny przewidziana jest możliwość realizacji zakupów nie objętych dofinansowaniem. Chodzi o to, że pszczelarze chcący w tej chwili indywidualnie dokonać takich zakupów znajdą się w przypadku matek najprawdopodobniej na końcu kolejki lub ich zamówienia nie zostaną w ogóle przyjęte. Jeśli zakup będzie realizowany grupowo w ramach zamówienia złożonego przez WZP w pasiekach hodowlanych jeszcze w roku ubiegłym, to jego realizacja winna nastąpić w terminach wynikających w tego zamówienia.

Koło PszczelarzyWartość leczenia pszczół z dopłatą ARRWartość zakupu pogłowia z dopłatą
Matki pszczeleOdkłady i rodziny
Asuny503
Bartoszyce43181549
Biskupiec50263161
Bisztynek1528
Dobre Miasto35381363
Działdowo1748328432756
Giżycko51103588
Górowo Iławieckie437131
Iława6098172912614
Jeziorany36381535175
Kętrzyn1489827485110823
Korsze173120483062
Lidzbark Warm.112393784
Lubawa735213522187
Mikołajki235394
Morąg89856302
Mrągowo830230081021
Nidzica5706700313591
Nowe Miasto Lub.753118583347
Olsztyn46132
Olsztynek8106677524061
Ostróda48794282547
Piecki51132463
Pisz1131538837350
Reszel528433312187
Ryn458580122216
Sępopol67389208860
Srokowo36654196547
Susz6567
Szczytno141823744
Świątki2092
Węgorzewo911834932362
Razem240931119023189706
do góry

2. Obowiązki użytkowników lawet do przewozu rodzin na pożytki

Przez dwa lata realizacji projektów dotyczących dofinansowanego ze środków budżetu krajowego i UE zakupu lawet do przewozu rodzin pszczelich na pożytki 17 pszczelarzy w naszej organizacji podpisało umowy użyczenia od WZP tych urządzeń, w których między innymi ich obowiązkiem jest coroczne wznawianie ubezpieczenia AC i OC. Zarządy poszczególnych kół proszone są o przypomnienie tym ze swoich członków, którzy podpisali takie umowy o konieczności wznowienia tych ubezpieczeń w imieniu WZP, który przez 5 lat jest formalnym właścicielem lawet zobowiązanym do realizacji takich zapisów zawartych w umowie z ARR. W poszczególnych kołach naszego WZP znajdują się obecnie u członków WZP następujące ilości przyczep:

Koło PszczelarzyLiczba użytkowanych lawet Koło PszczelarzyLiczba użytkowanych lawet
Iława1Nidzica1
Jeziorany1Olsztyn3
Kętrzyn3Ostróda1
Lidzbark War.1Sępopol1
Lubawa2Szczytno1
Mrągowo1Węgorzewo1
do góry

3. Zaopatrzenie w cukier i syrop do dokarmiania pszczół

Staraniem WZP Olsztyn zawarta została umowa na dostawy cukru do kół będących w strukturze naszego związku w cenie 2,57 zł/kg brutto (w tym podatek i koszt transportu do koła). Dostawy do kół, które wpłaciły na konto WZP należność za zapotrzebowany cukier już są realizowane. Do 25 kwietnia można jeszcze zgłaszać grupowe zapotrzebowanie z poszczególnych kół i dokonywać wpłat należności na konto WZP, przy czym jest możliwość elastycznej organizacji dostaw do kół o mniejszej liczbie rodzin pszczelich, czyli potrzebujących nawet znacznie mniej cukru niż standardowy ładunek o masie 24 ton. Bezpośrednio w tej sprawie należy kontaktować się z wiceprezesem Zarządu WZP - kol. R.Madejczykiem w biurze WZP lub wieczorem pod tel. 089-526-02-95.

Informacje o warunkach technicznych i cenowych zamawiania i nabywania syropu do podkarmiania pszczół z firmy Cargil zostały przekazane Prezesom kół, gdyż to zaopatrzenie w miarę występujących potrzeb będzie organizowane bezpośrednio przez poszczególne koła.

do góry

4. Ubezpieczenie pszczelarzy od odpowiedzialności cywilnej związanej z pożądleniem przez pszczoły

Na nowy sezon członkowie WZP Olsztyn mogą skorzystać z grupowego ubezpieczenia OC przy składce wynoszącej 5,50 zł od jednej pasieki liczącej do 50 rodzin pszczelich. Jeżeli pasieka ubezpieczonego liczy w danej lokalizacji więcej niż 50 rodzin, to np. do 100 rodzin należy wpłacić 2 x 5,50 zł a do 150 - 3 x 5,50 zł. W przypadku, gdy posiadane 50 rodzin stacjonuje np. po 25, 20 i 5 rodzin w 3 różnych miejscowościach, to składka wynosi 3 x 5,50 zł.

Sumy gwarancyjne wynoszą 15.000 PLN na jedno zdarzenie i 30.000 PLN na wszystkie zdarzenia dla jednej ubezpieczonej pasieki będącej własnością ubezpieczonego.

Termin składania poprawnie wypełnionych list i przekazywania do WZP wynikających z nich wpłat mija z dniem 25 kwietnia.

opracował dr R. Pałach

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF