1.Gratulacje dla Prezesa WZP - mgr inż. Jerzego Paukszto

W imieniu swoim i pozostałych członków Zarządu WZP oraz pracowników Biura WZP przekazujemy Panu Prezesowi najserdeczniejsze - chociaż mocno już spóźnione - gratulacje w związku wręczeniem Mu przyznanego decyzją Prezydenta RP Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w organizacji pszczelarskiej.

2.Uchwała Zarządu WZP

Na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 9 maja br. Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy przy obecności Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zrezygnował z dalszej pracy w biurze Związku pani mgr Elżbiety Włodarczyk. Pani Włodarczyk była przez wiele lat lubianą przez pszczelarzy instruktorką a następnie kierownikiem biura WZP. Po przejściu na emeryturę w 1995 roku Zarząd WZP zawarł z Nią nową umowę o pracę, jednak od dłuższego czasu narastały problemy w zakresie przebiegu współpracy z Zarządem WZP i prawidłowego kierowania pracą biura, prowadzenia dokumentacji i realizacji zadań statutowych WZP. Zarząd - po wnikliwym przeanalizowaniu całokształtu sprawy i wysłuchaniu zainteresowanej - podjął w głosowaniu jednomyślnie uchwałę o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem bez obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

W imieniu Zarządu prezes WZP podziękował p.E. Włodarczyk za wieloletnią pracę w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Olsztynie i życzył Jej wielu lat w dobrym zdrowiu na zasłużonej emeryturze oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

3.Zapraszamy do Tomaszkowa

Jak mogą wszyscy przeczytać w majowym numerze "Pszczelarstwa" dnia 27. maja odbędzie się w Tomaszkowie gm. Stawiguda uroczyste oddanie do użytku nowego zakładu produkcyjnego firmy "Mazurskie Miody". Jak można wnosić z rozmiarów inwestycji firma ta zdolna będzie objąć skupem i przetwórstwem znaczącą część produktów pszczelich z pasiek Polski północno-wschodniej. Ważnym jest wobec tego, aby nawiązać jak najbliższe kontakty służące ukształtowaniu się warunków współpracy korzystnych dla firmy i pszczelarzy sprzedających swe produkty. Zaproszenie skierowane do pszczelarzy na pewno może służyć temu celowi oraz może stanowić początek kształtowania tradycji takich spotkań na wiele lat.

Zarząd WZP apeluje do wszystkich zarządów kół o podjęcie stosownego trudu rozpropagowania tego spotkania wśród swoich pszczelarzy i zorganizowanie także zbiorowych wyjazdów możliwie najliczniejszej rzeszy naszych członków.

4.Przed Zjazdem WZP

Trwają przygotowania do kolejnego Walnego Zjazdu Delegatów WZP w Olsztynie, który planowany jest w październiku br. w Olsztynie. Zgodnie ze Statutem WZP kadencja Zarządu WZP oraz Zarządów Kół trwa 4 lata, z czego wynika, że przed walnym zjazdem WZP powinny się odbyć w kołach zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Zarządy Kół, w których takie zebrania się jeszcze nie odbyły proszone są o ich zorganizowanie, zaś z wszystkich kół oczekujemy na przesłanie do biura WZP: protokołu z zebrania sprawozdawczo-wyborczego wraz z załącznikami (sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie i protokół Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków wraz z Uchwała Walnego Zebrania, Plan Pracy Koła).

5. Zrealizowaliśmy cykl szkoleniowy objęty projektem z dofinansowaniem UE i budżetu krajowego.

6 i 7 maja odbyły się ostatnie spotkania szkoleniowe w 7-tematycznym cyklu szkoleniowym pod nazwą "Poprawa gospodarki pasiecznej i zdrowotności pszczół". Trwa jeszcze rozliczanie kosztów zrealizowanego projektu i kompletowanie niezbędnych dokumentów. W biurze WZP są już wszystkie listy obecności pszczelarzy na poszczególnych spotkaniach. Służą one m.in. sporządzeniu listy pszczelarzy, którzy brali udział w niezbędnej liczbie szkoleń i na tej podstawie otrzymają stosowny certyfikat. Aby uniknąć błędnego odczytu nazwisk i imion pszczelarzy, listy osób, którym wystawiony będzie certyfikat, zostaną niebawem przesłane do prezesów kół celem sprawdzenia poprawności odczytania danych osobowych członków koła.

6. Uroczyste uczczenie 50-lecia WZP coraz bliżej

Zarząd WZP ustalił termin uroczystego spotkania z okazji 50-lecia związku na dzień 29.września br. Zakończone zostały prace związane z opracowaniem monografii pt. "50 lat WZP w Olsztynie", która po ostatnich poprawkach i uzupełnieniach zostanie niebawem przekazana do druku. W związku z tym zespół autorski i Zarząd WZP przekazują swoje podziękowania i wdzięczność wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy poważnie potraktowali prośbę Zarządu o pomoc w opracowaniu naszej monografii. Istnieje jeszcze przez krótki okres możliwość dokonania w WZP przedpłaty na książkę (25 zł/szt.), co pozwala zainteresowanym zapewnić sobie możliwość jej posiadania.

7. Planowane są opryski lasów

W związku z koniecznością przeprowadzenia zabiegów ratowniczych w lasach przy wykorzystaniu techniki lotniczej w ochronie drzew iglastych Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych poinformowała biuro WZP o planach ich przeprowadzenia w okresie 01.06.2006 - 30.09.2006 r. na ok.1000 ha najsilniej zagrożonych drzewostanów na terenie Nadleśnictw: Szczytno, Myszyniec, Ostrołęka.

Stosowane będą preparaty biologiczne typu Foray 04 UL lub inhibitory syntezy chityny typu Dimilin 480 SC. O szczegółowej lokalizacji pól zabiegowych zostaną powiadomione Urzędy Gmin, zaś właściwe nadleśnictwa o dokładnym terminie wykonywania zabiegów powiadomią miejscową ludność za pomocą ogłoszeń wywieszanych w miejscach publicznych oraz przez sołtysów w miejscowościach położonych na terenie lub w pobliżu lasów objętych zabiegami. Zarząd WZP prosi Zarządy kół o przekazanie powyższej informacji pszczelarzom, których pasieki stoją w zagrożonym terenie, aby weszli oni w kontakt z właściwymi Urzędami Gmin oraz sołtysami na swoim terenie i interesowali się informacjami przekazywanymi w powyższej sprawie na tablicach informacyjnych.

8. Odbudowa pogłowia

Listy pszczelarzy, którzy dokonali wpłat na zamówione matki pszczele i odkłady zostały przekazane pasiekom hodowlanym i ustalonym gospodarstwom pasiecznym, które będą je realizować i w tym celu dokonają niezbędnych ustaleń poprzez bezpośredni kontakt z zainteresowanymi.

9. Święto Pszczelarza w Iławie

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy informuje, że 23 lipca br. odbędzie się kolejne Święto Pszczelarza w Iławie. W programie:
Przemarsz z pocztami sztandarowymi do kościoła pw. Św. Alberta na Osiedle Podleśne.
12.00 Msza Św. za pszczelarzy (w trakcie procesja z darami ołtarza)
13.30 Przemarsz do Amfiteatru na Bulwar Jana Pawła II - część oficjalna (przemówienia, odznaczenia)
Kiermasz kultury ludowej (możliwość nabycia upominków, rzeźby, obrazów, tkaniny artystycznej)
Stoiska pszczelarskie (producentów sprzętu pszczelarskiego, handlowców, pszczelarzy) - degustacja produktów pszczelich, miodu pitnego itp.
Widowisko artystyczne laureatów Festiwalu Zespołów Pieśni i Tańca z Bułgarii, Białorusi, Włoch, Francji i Niemiec.
Poczęstunek wojskową grochówką.
Konkursy różne - m.in. składanie ula, zbijanie ramek.

Pszczelarze iławscy zapraszają gości z innych kół i miejscowości.

10. 50-lecie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynie

Program dorocznego spotkania z mieszkańcami Olsztyna pn "Pszczoły i miód" będzie w tym roku (3.IX) wzbogacony o uroczyste obchody 50-lecia działalności Koła Pszczelarzy w Olsztynie. Szczegóły programu będą podane w późniejszym terminie.

opracował: dr R. Pałach i mgr S. Opaliński

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF