1. V Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. "Pszczoły w środowisku naturalnym i w życiu człowieka"
 2. Trwają działania organizacyjne związane z realizacją umów z AAR w zakresie leczenia rodzin chorych na warozę oraz odbudowy pogłowia
 3. Ubezpieczenie pszczelarzy od odpowiedzialności cywilnej
 4. Obowiązki użytkowników lawet do przewozu rodzin na pożytki
 5. Zaopatrzenie w cukier i syrop do dokarmiania pszczół
 6. Kupię - sprzedam

1.V Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. "Pszczoły w środowisku naturalnym i w życiu człowieka"

.

Zarząd WZP prosi Prezesów i Zarządy Kół o podjęcie w swoim środowisku (przy udziale najlepiej do tego przygotowanych członków Waszych Kół) aktywnych działań służących. rozpropagowaniu wśród dzieci i młodzieży idei V edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o tematyce pszczelarskiej. Informacje o tym konkursie są aktualnie przez biuro WZP przesyłane do dyrektorów szkół, domów kultury i ośrodków wychowawczych w naszym województwie. Placówkom tym przekazywane są także informacje odnośnie możliwości nawiązania kontaktu z lokalnymi kołami pszczelarzy.

Zarząd WZP zwraca się do Prezesów i Zarządów Kół o zainteresowanie się, czy informacja o konkursie przekazana została uczniom w okolicznych szkołach, domach kultury, klubach młodzieżowych itp.. Oczekujemy, że Zarząd każdego Koła - nie czekając na inicjatywę dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych i wychowawczych - zaoferuje nauczycielom plastyki i biologii prelekcję doświadczonego pszczelarza w trakcie lekcji biologii lub plastyki, której temat posłuży zainteresowaniu dzieci i młodzieży życiem pszczół oraz ich rolą w przyrodzie i gospodarce. Mamy nadzieję, że efektem tego wstępnego przybliżenia tematu we wszystkich klasach będzie wyłonienie się grupy dzieci i młodzieży, które w zorganizowany sposób będą mogły w kilkuosobowych zespołach zwiedzić wyróżniające się pasieki. Spotkania w pasiekach winny dać zainteresowanym możliwość bezpośredniego kontaktu z organizacją pasieki, życiem rodzin pszczelich i pracą pszczelarza oraz pożytkami, jakimi pszczoły wzbogacają swoje otoczenie.

Mając na względzie jak najlepsze wypełnienie przez Konkurs jego zadań w zakresie popularyzacji pszczelarstwa i jego roli, obok oceny prac przez powołane jury i wyróżnienia autorów najlepszych prac plastycznych w poszczególnych kategoriach będzie przeprowadzona także ocena aktywności poszczególnych nauczycieli i szkół pod względem zakresu działań podjętych w celu przybliżenia młodzieży tematyki konkursu. Zespół powołany przez Zarząd WZP dokona jej na podstawie ankiet wypełnionych przy udziale zarządów kół, z których pszczelarze współpracowali z poszczególnymi placówkami i zaproponuje Zarządowi tych, którzy szczególnie zasługują na wyróżnienie stosownymi pucharami i dyplomami.

A. Konkurs organizują:

 • Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie,
 • Pałac Młodzieży w Olsztynie,

B. Wsparcia organizatorom Konkursu udzielają m.in.:

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Katedra Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Warmińska Spółdzielnia Pszczelarska w Olsztynie, Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Kętrzynie, Gospodarstwo Pasieczne Jacek Pieńkos "Leśny Dwór" w Szczytnie, Olsztyński Oddział Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Bank Gospodarki Żywnościowej w Olsztynie, Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie.

C. Cele konkursu:

Poprzez konkurs plastyczny chcemy spopularyzować wiedzę na temat znaczenia pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zwrócić uwagę na piękno całej przyrody a także zagrożenia ekologiczne wynikające ze zmniejszającej się ciągle ilości niewielkich pasiek oraz postępującej degradacji całego środowiska, którego dużą częścią są pszczoły, kwiaty, drzewa i wszystkie rośliny, będące źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich, stanowiących poprzez swoje właściwości odżywcze i lecznicze coraz lepiej doceniany skarb przyrody oferowany człowiekowi.

Tak szeroko pojęta problematyka powinna stać się inspiracją dla barwnych przemyśleń kompozycyjnych, odzwierciedlających życie, obyczaje i znaczenie pszczół w środowisku naturalnym, ich związki z człowiekiem i jego codziennością zarówno w odżywianiu jak i w utrzymaniu zdrowia człowieka oraz jako element piękna krajobrazu. Pszczelarstwo to zarówno interesujące hobby jak i piękny zawód.

D. Warunki uczestnictwa:

Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych:
 • do 6 lat,
 • od 6 do 12 lat,
 • od 13 do 15 lat,
 • powyżej 15 lat.

Technika i format prac są dowolne. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać: imię, nazwisko i wiek autora, adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela-instruktora, pod kierunkiem którego praca powstała. Otrzymane prace nie będą przez organizatorów zwracane.

Zachęcamy do wykorzystania techniki plakatowej, akwarelowej, technik mieszanych, tuszu, kredki. Zapraszamy do nadsyłania prac w konwencji plakatowej oraz projektów exlibrisów.

E. Termin i miejsce składania prac:

Prace, w ilości nie większej niż 10 z każdej szkoły lub placówki, należy nadsyłać w sztywnych i płaskich opakowaniach do 25.06.2010 r. na adres:

Wojewódzki Związek Pszczelarzy, ul. Kościuszki 14/2, 10 - 502 Olsztyn.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 5 września br. poprzez przesłanie protokołu z prac jury do każdej z placówek, która wzięła udział w konkursie. Wręczenie dyplomów autorom wyróżnionych prac wraz z okolicznościowymi upominkami oraz publiczną prezentacją wyróżnionych prac nastąpi podczas VII Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza, który WZP w Olsztynie organizuje dnia 29 sierpnia w Reszlu. W trakcie tej uroczystości zostaną też wręczone puchary ufundowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego tym placówkom i nauczycielom, którzy wyróżnili się w aktywnym propagowaniu pszczelarstwa wśród swoich wychowanków.

do góry

2. Trwają działania organizacyjne związane z realizacją umów z AAR w zakresie leczenia rodzin chorych na warozę oraz odbudowy pogłowia

Biuro WZP przekazało do poszczególnych kół tabele dotyczące wpłat związanych z zapotrzebowanymi we wrześniu-październiku lekami oraz matkami i odkładami. Umieszczenie na tych listach osób, które nie zgłosiły w roku 2009 swojego zapotrzebowania (uwzględnionego w projekcie złożonym w ARR) lub wpisanie ilości leku, matek czy odkładów większych niż podane w roku 2009 spowoduje ich skorygowanie do stanu nieprzekraczającego wcześniejszego zapotrzebowania.

Zarazem podane zostały Zarządom kwoty, jakie maksymalnie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach umów z ARR. Ustalona kwota wartości ogólnej dofinansowanego leczenia oraz zakupu matek i odkładów nie może być przez żadne koło przekroczona. W przypadku dokonania takiego przekroczenia biuro WZP samodzielnie skoryguje ogólną wartość do poziomu zgodnego z umową poprzez proporcjonalne zmniejszenie ilości objętych dopłatą leków oraz matek i odkładów.

Zarząd WZP informuje, że może w ramach posiadanej oferty zrealizować szersze zaopatrzenie w potrzebne pszczelarzom leki, czyli obok leków, które będą objęte dofinansowaniem, obejmie także umową zawieraną z gabinetem weterynaryjnym dostawę brakującej pszczelarzom części leków w cenie wynikającej z posiadanej oferty bez późniejszego dofinansowania. Dlatego obok przekazanej i wypełnionej w kole tabeli wpłat na leki objęte dopłatą można złożyć dodatkowo analogiczną tabelę dotyczącą zakupu leków bez dopłaty (wpłaty bez 10% składki). Także w tym przypadku do realizacji przez gabinet weterynaryjny będą przekazane wyłącznie listy z tych kół, które dokonają w terminie do 15 kwietnia wpłaty kwot wynikających z zamówienia.

W celu wydzielenia operacji finansowych związanych z realizacją umów zawartych z ARR wszystkie wpłaty dotyczące leków, matek i odkładów należy dokonywać na wyodrębnione subkonto WZP: 63 1440 1228 0000 0000 1142 7127. Natomiast składki członkowskie i ulowe należy wpłacać na zasadniczy rachunek WZP, tj. 71 1440 1228 0000 0000 0189 0719 podając przy tym jaka kwota dotyczy składek członkowskich a jaka składek ulowych.

Ze względu na konieczność pilnego potwierdzenia w umowie ilości realizowanego przez lekarza wet. zaopatrzenia naszych pszczelarzy w poszczególne leki, termin sporządzenia listy wpłat i zebrania pełnych kwot oraz wpłacenia ich na rachunek bankowy WZP mija z dniem 15 kwietnia br. Brak w tym terminie przesłanej do biura WZP listy oraz odpowiadającej jej treści kwoty na koncie WZP spowoduje przekazanie niewykorzystanego dofinansowania kołom, które w podanym terminie dokonają wpłat na leki nie objęte dopłatą.

Analogicznie należy zebrać od pszczelarzy w poszczególnych kołach pieniądze na zakup matek, odkładów, przy czym WZP w stosunku do uwzględnionego w projekcie zapotrzebowania dysponuje dofinansowaniem jedynie na 30 % ogólnej jego wartości. W tej sytuacji należy skorygować wielkość zakupów z dofinansowaniem do poziomu podanych kołom kwot (po decyzji Zarządu WZP o ustaleniu dofinansowania do odkładów na poziomie 70 zł kwotę 10 % składki należy obliczyć od 70 zł za 1 odkład, lub wyliczyć 5 % od wielkości wpłaty wynoszącej 140 zł za 1 odkład). Decyzje o tym, w jakim stopniu przydzielone środki wykorzystane zostaną na zakup matek a ile wydane będzie na zakup odkładów pozostają w gestii każdego z kół. Także w tym zakresie listy i zebrane wpłaty należy przekazać do WZP w terminie do 15 kwietnia.

W opracowaniu najkorzystniejszego dla członków koła wariantu ostatecznej decyzji dotyczącej leczenia i zakupów w zakresie pogłowia pomocne są informacje o cenach zawarte na każdej z przekazanych tabel.

Także w przypadku wpłat na matki pszczele i odkłady możliwa jest realizacja zakupów nie objętych dofinansowaniem. Podobnie jak przy lekach należy zainteresowane osoby i zakres takich zakupów podać na odrębnej tabeli i także tutaj można dokonywać wpłaty bez 10% składki obowiązującej przy zakupach z dopłatami.

Korzystanie w działalności WZP z istniejących możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową wiąże się z nowymi obciążeniami w pracy biura WZP. Z tego także względu konieczne jest bardzo konsekwentne przestrzeganie zasady, wg której podstawowy zakres spraw poszczególnych członków WZP realizowany jest w ich kołach terenowych. Wymuszanie przez naszych członków np. przyjmowania przez biuro WZP wpłaty składki członkowskiej lub innych kwot zbieranych przez koła prowadzi do zbędnego zamieszania, konieczności przekazywania informacji o takich przypadkach przez biuro WZP do zarządu właściwego koła, uwzględniania tych zdarzeń w prowadzonych rozliczeniach, czyli niepotrzebnego bałaganu i dezorganizacji. Zarząd WZP zobowiązał pracownice biura do stanowczego odmawiania wykonywania czynności przewidzianych do realizacji poprzez koła terenowe.

do góry

3. Ubezpieczenie pszczelarzy od odpowiedzialności cywilnej

W dniu 15 maja br. kończy się ważność umowy dot. ubezpieczenia pszczelarzy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia pasieki podpisanej z PZU S.A. w roku ubiegłym

.

Na rok 2010/2011 Zarząd WZP przyjął ofertę złożoną przez PZU S.A., która obejmuje następujące sumy gwarancyjne [w zł]:

 • na jeden wypadek ubezpieczeniowy – 50 tys.zł (limit na jednego pszczelarza na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia),
 • na wszystkie wypadki ubezpieczonych członków WZP – 2 mln zł.

W tej sytuacji należy dokonać w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. w kołach zbiórki składki na ubezpieczenie OC od zainteresowanych pszczelarzy przy stawce 5,50 zł od jednej pasieki liczącej do 50 rodzin (jeżeli w danej pasiece o konkretnej lokalizacji jest np. 55 rodzin, to składka wynosi 2 x 5,50 zł, czyli 11 zł a jeżeli pszczelarz posiada 4 pasieki liczące po 24 rodziny w każdej lokalizacji, to składka wynosi 4 x 5,50 zł, tj.22 zł.) Zarazem trzeba podkreślić, że także w tym działaniu uwzględniani są wyłącznie pszczelarze z kół, które nie posiadają zaległości w regulowaniu składek. Sprawa jest bardzo pilna, bo już od 15 maja poprzednia polisa traci ważność i w razie jakiegoś zdarzenia nie wszyscy nasi członkowie będą mogli skorzystać z ubezpieczenia OC.

Docierają także do Zarządu WZP sygnały, że część pszczelarzy świadomie może nie decydować się na wykorzystanie możliwości uzyskania bardzo taniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem pszczół (OC) w ramach ubezpieczenia zbiorowego poprzez naszą organizację. Warto podkreślić, że chyba 5,50 zł w ciągu roku, to nie jest istotna oszczędność, jeśli zyskuje się bardzo znaczącą ochronę w przypadku zdarzeń, do jakich może dojść w każdej chwili mimo najlepszych starań pszczelarza. Może się nawet zdarzyć, że żądlące pszczoły pochodziły z innej pasieki, lecz nasza pasieka znajduje się najbliżej miejsca zdarzenia i poszkodowany właśnie od nas będzie dochodził swoich roszczeń. Skutkiem pożądlenia może być nie tylko konieczność rekompensaty kosztów padłego konia, krowy, czy innego zwierzęcia. Nie można przecież wykluczyć, że pożądlony czy tylko użądlony zostanie człowiek uczulony na jad pszczeli i skutkiem tego może być konieczność ponoszenia kosztów leczenia, czy wieloletniego wypłacania renty inwalidzkiej itp.

Zarząd zachęca do dogłębnego przemyślenia sprawy i wydatkowania tych niewielkich kwot celem odsunięcia od siebie bardzo poważnego zagrożenia. W ślad za dokonaną wpłatą na adres WZP należy przesłać listę opłacających składkę pszczelarzy wraz z ich podpisami wg załączonego wzoru

do góry

4. Obowiązki użytkowników lawet do przewozu rodzin na pożytki

Przez dwa lata realizacji projektów dotyczących dofinansowanego ze środków budżetu krajowego i UE zakupu lawet do przewozu rodzin pszczelich na pożytki 17 pszczelarzy w naszej organizacji podpisało umowy użyczenia od WZP tych urządzeń, w których między innymi ich obowiązkiem jest coroczne wznawianie ubezpieczenia AC i OC. Zarządy poszczególnych kół proszone są o przypomnienie tym ze swoich członków, którzy podpisali takie umowy o konieczności wznowienia tych ubezpieczeń w imieniu WZP, który jest właścicielem lawet zobowiązanym do realizacji takich zapisów zawartych w umowie z ARR. W poszczególnych kołach naszego WZP znajdują się u członków WZP następujące ilości przyczep:

Koło PszczelarzyLiczba użytkowanych lawet Koło PszczelarzyLiczba użytkowanych lawet
Iława1Nowe Miasto Lub.1
Jeziorany1Olsztyn3
Kętrzyn3Ostróda1
Lidzbark War.1Sępopol1
Lubawa2Szczytno1
Mrągowo1Węgorzewo1
Nidzica1

Zarząd WZP dokona niebawem analizy warunków prawnych udostępnienia posiadanych przez WZP lawet ich dotychczasowym użytkownikom i podejmie decyzję o ustalonym trybie i regulaminie postępowania w tym zakresie.

do góry

5. Zaopatrzenie w cukier i syrop do dokarmiania pszczół

Zgodnie z informacją przekazaną Prezesom kół na posiedzeniu w dniu 13 marca – istnieje możliwość grupowego zaopatrzenia się w paszę dla pszczół.

Bezpośrednio w tej sprawie należy kontaktować się z wiceprezesem Zarządu WZP - kol. R.Madejczykiem w biurze WZP lub wieczorem pod tel. 089-526-02-95.

do góry

6. Kupię - sprzedam

sprzedam:

 • Lech Grzegorz. tel. 661 098 539
  - nowe ule wielkopolskie korpusowe 25 szt – cena 100 zł / sztuka, wykonuję ramki i ule.

kupię:

 • - pasiekę w dobrym stanie lub puste ule i pszczoły,
  tel. 504 336 194, 87 732 37 60.

7. Podręczne adresy i numery telefonów przydatne Zarządom Kół i poszczególnym pszczelarzom:

 • Katedra Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie-Kortowie, ul. Słoneczna 48, tel.089-523-39-32, 523-38-67,
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11, tel.089-533-21-28,
 • Inspektorat Olsztyński Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, ul. Niepodległości 53/55, tel.089-527-76-31,
 • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, tel.089-535-76-84, 089-526-44-39,
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, tel.089-524-05-07, w.12,
 • Warmińska Spółdzielnia Pszczelarska w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 45, tel. 089-527-44-60,
 • Gospodarstwo Pasieczne „Leśny Dwór” - p. Jacek Pieńkos, Leśny Dwór 8, 12-100 Szczytno, tel.089-624-37-77,
 • Pasieka Hodowlana mgr inż. Marii Wilde w Gryźlinach – tel.kontakt. 089-524-03-23,
 • Mazurskie Miody – Tomaszkowo 47, 11-034 Stawiguda, tel.089-513-64-13,
do góry

opracował dr R. Pałach

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF