Aktualności marzec 2008


 1. Narada Zarządu WZP z Prezesami Kół
 2. Szkolenie w ramach umowy z ARR już się odbyło a 4 inne jeszcze przed nami
 3. Realizacja umowy z ARR w zakresie odbudowy pogłowia
 4. Wysokość składek w latach 2004-2008
 5. Musimy prędzej wiedzieć ile środków wydamy na leczenie i pozostałe działania
 6. Pracujemy dla dobra naszych członków
 7. Aktualne ceny w skupie wosku i sprzedaży węzy w sklepie prowadzonym przez WZP w Olsztynie
 8. Rolnicy mają roztropnie używać środków ochrony roślin
 9. Rozmowy z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii
 10. Kupię - sprzedam

1. Narada Zarządu WZP z Prezesami Kół

Dorocznym zwyczajem 23 lutego br. w sali narad Biura WZP odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu działalności naszej organizacji w 2007 roku i nakreśleniu wiodących kierunków działania Zarządu WZP w roku 2008. Podstawowe informacje o zakresie działalności WZP w roku 2007 zawarte zostały w materiałach przedstawionych w dostępnej wszystkim zainteresowanym Informacji Bieżącej ze stycznia-lutego 2008 r.

Z propozycji dla pszczelarzy przedstawionych przez Zarząd WZP należy szczególnie wskazać możliwość uruchomienia usługowego kremowania skrystalizowanego miodu z jednoczesnym jego ulokowaniem w opakowaniach detalicznych. Z ta-kim przedsięwzięciem związana jest konieczność wydatkowania znaczącej kwoty na profesjonalne urządzenie. Jesteśmy gotowi działać w tym kierunku, ale trzeba wiedzieć, czy usługa taka będzie komukolwiek potrzebna. W tej sytuacji Prezesi Kół poproszeni zostali o dokonanie takiego rozeznania, a należy sądzić, że może to być interesujące dla tych, którzy po sezonie mają chociaż jedną beczkę skrystalizowanego miodu. Także do poszczególnych pszczelarzy kierujemy nasze pytanie i oczekujemy na ocenę takiej oferty z ewentualną zapowiedzią skali jej wykorzystania.

do góry

2. Szkolenie w ramach umowy z ARR już się odbyło a 4 inne jeszcze przed nami

24 lutego w Rynie i Olsztynie odbyło się szkolenie pn.”Warunki zwiększenia efektywności gospodarki pasiecznej” obejmujące trzy tematy referowane przez następujących wykładowców:

 • dr hab.n.wet. Paweł Chorbiński – Systemowe działania pszczelarza w zakresie profilaktyki oraz zwalczania chorób pszczół i czerwiu,
 • dr inż.Janusz Bratkowski/prof.dr hab.Jerzy Wilde – Intensyfikacja produkcji pasiecznej w warunkach polskich,
 • dr inż. Ryszard S.Pałach – Organizacja i podstawowe warunki prowadzenia gospodarstwa pasiecznego.

Każdy z 227 pszczelarzy, którzy brali udział w szkoleniu otrzyma przygotowane przez Biuro WZP certyfikaty uczestnictwa.

W dniach 15 (Iława i Szczytno) i 16 marca (Kętrzyn i Bartoszyce) odbędzie się finansowane przez Fundację Rozwoju Wsi szkolenie obejmujące jedynie temat referowany przez d-ra hab.n.wet. Pawła Chorbińskiego. Dodatkowo - w krótkim wystąpieniu dr R.Pałacha – omówione będzie bardzo ważne dla wszystkich pszczelarzy rozporządzenie dotyczące warunków prowadzenia produkcji i sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich (to rozporządzenie jest już dostępne na naszej stronie internetowej).

Także uczestnicy tego szkolenia otrzymają stosowne certyfikaty przygotowane przez Biuro WZP.

do góry

3. Realizacja umowy z ARR w zakresie odbudowy pogłowia

W związku z przyznaniem przez ARR dofinansowania projektu pt. „Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie” na poziomie 35,8 % wartości wynikającej z zapotrzebowania zgłoszonego przez Koła Pszczelarzy, Zarząd WZP na roboczym posiedzeniu w dniu 23.lutego ustalił następujące zasady i tryb realizacji podpisanej umowy:

 • zrealizować w pełnym zakresie zgłoszonego zapotrzebowania potrzeby dotyczące zakupu matek pszczelich;
 • pozostałą kwotę wynikającą z podpisanej umowy przeznaczyć na dofinansowanie zakupu jak największej ilości odkładów, z uwzględnieniem ich zakupu od producentów oferujących najniższe ceny.

O zaistniałej sytuacji Zarząd WZP poinformował producentów odkładów oczekując jednocześnie ewentualnych korekt (obniżenia) ich ceny ofertowej z września-października 2007 r. Po otrzymaniu informacji na ten temat okazało się, że w ramach przyznanych środków z dofinansowaniem ARR możliwy jest zakup 870 odkładów na 3148 odkładów ujętych w pierwotnym zapotrzebowaniu.

Aby realizacja naszego zapotrzebowania nastąpiła jak najwcześniej, trzeba możliwie najprędzej dać producentom matek i odkładów ostateczne potwierdzenie w formie umowy określającej ile i czego od nich zamawiamy. Ponieważ podstawą tych wielkości są ilości, na które pszczelarze potwierdzili swoje zapotrzebowanie dokonując wpłaty na zamówione matki i odkłady Zarząd ustalił, że listy pszczelarzy (z uwzględnieniem kwot rozdzielonych na poszczególne koła), którzy dokonali wpłaty oraz zebra-ne w ten sposób kwoty winny wpłynąć do Biura i na konto WZP w terminie do 30 marca.

Należy zaznaczyć, że w bieżącym sezonie ARR zastrzegła sobie możliwość wtórnego podziału środków niewykorzystanych w ramach realizacji podpisanych wcześniej umów. W takiej sytuacji można się spodziewać, że w czerwcu a szczególnie w lipcu i sierpniu mogą się pojawić możliwości zwiększenia aneksem do umów kwot, jakie mogłyby być wykorzystane przy ich realizacji. W tym czasie będzie bardzo trudno dotrzeć zarządom kół i pracownikom biura do pszczelarzy zainteresowanych realizacją zakupów odkładów, rodzin i pakietów nieuwzględnionych we wcześniejszych wpłatach. Z tego względu chcemy być do tego przygotowani już wcześniej poprzez sporządzenie w kołach list dodatkowych zapotrzebowania na rodziny, odkłady i pakiety oraz zebranie środków na realizację ich zakupu. Listy dodatkowych zakupów i środki na ich realizację także należy przekazać do WZP także w terminie do 30 marca. Zostaną one przekazane producentom w ramach naszego zamówienia, jednak bez gwarancji objęcia ich pełnym dofinansowaniem.

Zarząd i Biuro WZP biorą na siebie trudne zadanie skutecznego uzyskania z ARR dodatkowych środków na dofinansowanie zakupów ujętych w ramach list dodatkowych poprzez aneksy do dziś posiadanej umowy. Być może już w ramach umów podpisanych przez WZP Olsztyn okaże się, że np. realizacja umowy na dofinansowanie zwalczania warozy nie będzie pełna i tu w pierwszej kolejności wygospodarujemy i zagospodarujemy takie rezerwy.

Na podstawie skorygowanych ofert cenowych (otrzymanych w ostatnim tygodniu lutego od producentów odkładów) do realizacji naszego zapotrzebowania wstępnie zakwalifikowani zostali: Samulski Roman, Swat Stanisław, Nowakowski Józef i Pleszkun Jan. Po otrzymaniu z poszczególnych kół list podstawowych i dodatkowych oraz wpłat na odkłady Biuro WZP przekaże producentom do podpisania stosowne umowy na potrzebne ilości odkładów o określonych parametrach.

do góry

4. Wysokość składek w latach 2004-2008

Sprawa wysokości składek pozostających na działalność w kołach pszczelarzy została podniesiona w czasie dyskusji podczas odbytej 23 lutego br. narady zarządu WZP z Prezesami kół terenowych WZP. Zapewne także dla wszystkich członków WZP interesujące może być zestawienie dotyczące 5-ciu ostatnich lat ze wskazaniem, w jakiej części i gdzie docierają wpłacone przez poszczególnych pszczelarzy pieniądze:

RokSkładka członkowskaPrzeznaczenieSkładka ulowaPrzeznaczenie
KołoWZPPZPKołoWZPPZP
200430,0012,0010,807,201,500,600,540,36
200530,0013,5010,506,001,500,6750,5250,30
200635,0015,7512,257,001,500,6750,5250,30
200735,0015,7512,257,001,500,6750,5250,30
200835,0015,7512,257,001,800,810,630,36

Jak z powyższego wynika jeszcze w 2004 roku w kołach pozostawało 40 % składek, zaś 60 % (36% całości) pozostałej kwoty stanowiło przychód WZP a 40% (24 % całości) przekazywane było przez WZP do PZP. Decyzją Walnego Zjazdu Delegatów PZP od 2005 roku w kołach pozostaje 45 % składek, 35 % trafia do WZP a 20 % poprzez WZP do PZP. Przychodem kół są dodatkowo w całości kwoty stanowiące jednorazowe wpłaty nowowstępujących do naszej organizacji w postaci wpisowego.

do góry

5. Musimy prędzej wiedzieć ile środków wydamy na leczenie i pozostałe działania

Z przedstawionego w punkcie 3 planu jak najpełniejszego wykorzystania możli-wości dofinansowania naszych wydatków wynika, że powinniśmy jak najwcześniej mieć rozeznanie także o tym jak w praktyce będzie wyglądać realizacja naszego projektu w zakresie zwalczania warozy. Niewykorzystanie w roku ubiegłym prawie 44 tys.zł, przy objęciu umową 79 % potrzeb zgłoszonych w projekcie zmusza do dużej roztropności w naszym działaniu, czyli szybkiej weryfikacji zgłoszonych we wrześniu potrzeb poprzez dokonane wpłaty potwierdzającej aktualne zapotrzebowanie z pszczelarzy z poszczególnych kół.

Z tego względu zarządy kół proszone są zebranie do 30 kwietnia wpisów na załączonych listach i właściwych dla nich kwot wpłat oraz przekazanie ich do biura (i na rachunek) WZP.

W tym miejscu pragniemy przestrzec naszych Kolegów przed pozornymi „oszczędnościami” prowadzącymi do stosowania leków niezgodnie z instrukcją. Sto-sowanie np. jednego paska zamiast dwóch albo dwóch czy trzech pasków zamiast czterech a także przenoszenie pasków używanych już w części rodzin do pozostałych z pewnością skończy się zastrzeżeniami do skuteczności leków, ale na pewno zgłoszenie tych zastrzeżeń celem rozpatrzenia przez właściwy urząd nie da werdyktu korzystnego dla pszczelarza w postaci podstaw do ubiegania się o jakieś odszkodowanie od producenta leków. Tak jak sami nie używamy w razie choroby części zaordynowanych nam przez lekarza dawek leków, analogicznie nie próbujmy przechytrzyć pasożyta w naszych ulach, bo na pewno drogo nas to będzie kosztowało.

do góry

6. Pracujemy dla dobra naszych członków

Zarząd WZP przypomina, że zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w roku 2007 w tej sprawie, także w tym roku obowiązuje zasada, że wszystkie działania realizowane w ramach umów z ARR dotyczą jedynie naszych członków. Oznacza to konieczność terminowego uregulowania wpłaty dotyczącej składek członkowskich przez Koła (do końca marca za dany rok). Wszelkie zaległości będą powodować wstrzymanie realizacji zgłoszonego a także potwierdzonego wpłatami zapotrzebowania do chwili uregulowania należnych składek.

do góry

7. Aktualne ceny w skupie wosku i sprzedaży węzy w sklepie prowadzonym przez WZP w Olsztynie

W związku z otrzymaniem od producentów węzy cenników obowiązujących w 2008 roku ustalone zostały następujące ceny w skupie wosku i sprzedaży węzy w sklepie prowadzonym przez WZP w Olsztynie:

WOSK - SKUP

 • 9,50 zł/kg – przy wymianie na węzę,
 • 14,00 zł/kg – bez wymiany na węzę,

WĘZA – SPRZEDAŻ

 • Prod.: „APIS” Lublin
  • 21,00 zł/kg – przy wymianie wosku kl.I,
  • 33,00 zł/kg – bez wymiany wosku,
 • Prod.: T.Łysoń
  • 20,60 zł/kg – przy wymianie wosku kl.I,
  • 32,50 zł/kg – bez wymiany wosku.
do góry

8. Rolnicy mają roztropnie używać środków ochrony roślin

Wojewódzki Inspektorat PIORiN w Olsztynie opracował szeroko kolportowany wśród rolników i w ich organizacjach oraz wśród doradców rolniczych materiał dotyczący stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół i środowiska. Jest on dołączony w całości do niniejszej edycji Informacji Bieżących.

Z informacji praktycznych dla pszczelarzy w przypadku wystąpienia zatrucia (strat) w pasiece w związku z zabiegiem ochrony roślin należy wskazać, że:

 • organem właściwym do powołania Komisji dokonującej oceny stopnia zatrucia i stwierdzonych przyczyn jest właściwy terenowo wydział (stanowisko) zarządzania kryzysowego,
 • podmiotem właściwym do wykonania badań próbek padłych pszczół oraz próbek roślin i ziemi na pozostałość środków ochrony roślin jest Laboratorium Badań Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Białymstoku, ul.Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, tel.085-675-34-19, 085-678-54-70.

Bardzo proszę Zarządy Kół o ustalenie gdzie znajdują się właściwe na ich terenie wydziały (stanowiska) zarządzania kryzysowego i z jakimi osobami oraz w jaki sposób (nr tel.czynnego także w dni wolne od pracy) należy się w razie potrzeby kontaktować. Proszę po ustaleniu tych informacji przekazać je do biura WZP, co pozwoli na ich umieszczenie na stronie internetowej WZP.

do góry

9. Rozmowy z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii

Zarząd WZP zaproponował Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Olsztynie odbycie roboczego spotkania celem omówienia następującej problematyki:
 • a) współdziałanie w celu ujęcia w rejestrach Powiatowych Lekarzy Weterynarii wszystkich pasiek (rodzin pszczelich),
 • b) współdziałanie w celu ujęcia w rejestrach Powiatowych Lekarzy Weterynarii wszystkich rodzin pszczelich chorych na warozę,
 • c) ujednolicenie sposobu leczenia (leku stosowanego w danym roku) na obszarze województwa, jako metoda ograniczania narastania oporności Varroa destructor na stosowane leki,
 • d) dokonywanie przez PLW wpisu pszczelarzy (pasiek) do rejestru producentów prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego.
do góry

10. Kupię - sprzedam

 • sprzedam 15 poławiaczy pyłkowych wylotowych – tel. 089-519-12-98,
 • sprzedam ule z pszczołami (warszawski poszerzany) – 15 szt. – tel. 089-533-53-33,
 • sprzedam pasiekę ok.55 rodzin na ramce dadanta + 1,07 ha ziemi – tel.0-516-256-116,
 • sprzedam miód (wielokwiat, lipa) Kętrzyn – tel. 0-888-013-007,
 • kupię pszczoły na ramce wielkopolskiej – tel. 0-509-237-602.
do góry

opracował dr R. Pałach

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF