1. Ustalenia ze spotkania Zarządu WZP z Prezesami Kół

Dnia 19 marca br. odbyło się spotkanie Zarządu WZP z Prezesami Kół Pszczelarzy, którzy zapoznani zostali z działaniami WZP w roku 2005 oraz planami na rok bieżący. Dokonano też oceny pracy kół oraz ustalono kierunki ich działalności w roku 2006.

Zebrani poparli propozycje Zarządu WZP dotyczące organizacji obchodów 50-lecia w uroczystej formie z elementami religijnymi. Przyjęli również zalecenia Zarządu odnośnie przygotowania propozycji wniosków na odznaczenia państwowe do końca marca a na odznaczenia resortowe i związkowe do końca kwietnia. Zarząd WZP zaleca również, aby w kołach odbyć jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zebrania organizacyjne. Biuro WZP oczekuje także do końca kwietnia na informacje o sylwetkach zasłużonych pszczelarzy, które znajdą się w odtwarzanej obecnie kronice 50-lecia WZP.

2. Stan organizacyjny ogniw WZP Olsztyn w latach 2001-2005

Liczba członków w roku: Liczba rodzin pszczelich w roku:
L.p Terenowe Koło Pszczelarzy 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
1. Asuny 50 51 18 35 53 3500 3500 2296 3600 3200
2. Bartoszyce 59 69 58 60 45 2067 2884 1858 2240 1505
3. Biskupiec 22 29 26 25 26 796 942 775 675 886
4. Bisztynek 13 13 8 9 5 185 366 252 454 270
5. Dobre Miasto 12 12 12 11 11 213 238 188 160 177
6. Działdowo 46 47 41 43 47 1416 1440 1228 1136 1383
7. Giżycko     28     1023
8. Górowo Ił. 24 29 29 27 25 782 1390 1185 980 743
9. Iława 38 39 36 34 34 1025 1239 1000 1117 1353
10. Jeziorany 31 31 27 28 26 610 674 614 640 539
11. Kętrzyn 57 59 54 61 64 6411 5966 5280 5056 4596
12. Korsze 10 10 12 15 14 565 344 620 230 1469
13. Lidzbark Warm. 68 64 62 64 54 1741 1827 1554 1554 1600
14. Lubawa 18 16 16 18 21 423 420 507 556 607
15. Mikołajki     13     283
16. Morąg 27 29 22 25 27 957 1259 877 1330 1479
17. Mrągowo 31 31 35 30 37 1480 1480 1511 1584 2015
18. Nidzica - 23 21 20 31 - 973 881 791 1085
19. Olsztyn 136 143 137 128 151 5579 6576 4500 4979 5644
20. Olsztynek 26 28 24 22 21 981 1207 832 1083 991
21. Ostróda 30 26 26 26 35 1000 900 1102 1102 1643
22. Piecki 15 15 15 14 18 552 578 545 549 655
23. Pisz 33 30 30 31 34 1050 900 920 1500 1304
24. Reszel 27 23 23 27 29 1083 1066 1066 1225 1355
25. Ryn    24 35    512 1035
26. Sępopol 40 43 32 31 31 1765 1940 1225 1490 1572
27 Srokowo 32 29 25 29 28 2617 2582 2089 2228 1840
28 Susz    20 24    744 795
29. Szczytno 33 28 35 33 35 1289 1200 1254 1375 1240
30. Świątki 20 20 10 13 12 417 420 235 284 406
31. Węgorzewo    39 37    1875 1245
32. Żuromin 10 11 7 10 7 700 790 660 999 850
  O g ó ł e m 908 948 841 971 1058 39204 43101 35054 43019 44788

3. Sprawozdanie finansowe dotyczące działalności WZP Olsztyn w roku 2005

Dochody finansowe
Składki 46045,00
Dotacje unijne 467619,77
Dotacje na XXIII Święto Pszczelarzy 25850,00
Dotacja na pokrycie części kosztów monografii-Urząd Marszałkowski 5000,00
Marża sklepowa (detaliczna) 35819,58
Wpływy na zorg. XXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza 203842,00
Odsetki bankowe 5015,31
ŁĄCZNIE: 789191,66
Udziały w Spółdzielni Pszczelarskiej "APIS" w Lublinie 8206,20
Koszty działalności
Wynagrodzenie pracowników 39720,00
Składki ZUS opł. przez pracodawcę 10864,44
Składki przekazane do PZP 17734,50
Zużycie materiałów, energii, środków czystości 962,80
Czynsz za lokal 1895,45
Usługi bankowe 4423,35
Znaczki pocztowe 274,01
Usługi obce 4153,35
Wyjazdy służbowe członków Zarządu 1851,12
Obsługa wniosków unijnych 1650,00
Delegacje pracownika 796,50
Amortyzacja 9748,36
Podatek od nieruchomości 2515,00
Wydatki związane z organizacją ODP - noclegi, wyżywienie i in. 184803,76
Wypłata dopłat z ARR - matki, odkłady, rodziny pszczele 256550,04
Wypłata dopłat z ARR dla pszczelarzy: biowar 152835,76
przyczepy 31185,00
szkolenie 27048,97
Wydatki na organizację ODP- rozliczenie, broszury, plakaty, ulotki 16043,00
banery szt.2, materiały 1957,00
wynajem sali na wykłady 450,00
honoraria dla wykładowców 7450,00
Zakup papieru i mat.druk. do druku monografii 50-lecia 5000,00
Razem: 779912,41

4. Agencja Rynku Rolnego zaakceptowała częściowo nasze projekty dotyczące zwalczania warrozy i odbudowy pogłowia

Z pewnym "poślizgiem" czasowym w stosunku do 4-ech innych środków wsparcia, do Biura WZP wpłynęła informacja o częściowej akceptacji projektu pt "Zakup leków do zwalczania warrozy" (zatwierdzono preliminarz na sumę 188 881,76 zł wobec kwoty 230 435,75 zł zapotrzebowanej w złożonym projekcie) oraz projektu "Odbudowa pogłowia pszczół" (zatwierdzono preliminarz na sumę 307 754 zł wobec kwoty 465 413 zł zapotrzebowanej w złożonym projekcie).

Oznacza to konieczność ograniczenia zakresu planowanych zakupów z dofinansowaniem ze środków budżetu krajowego i Komisji Europejskiej do poniżej ustalonych rozmiarów:

Zwalczanie warrozy Odbudowa pogłowia
L.p. Koło Pszczelarzy Bay-warol Api-warol Bio-war MUU MNU MR O RP
Cena leku zł/1 opak. 87,- 10,75 31,- XXX XXX XXX XXX XXX
1. ASUNY  130  136   
2. BARTOSZYCE  68 124 31 9  
3. BISKUPIEC   183 69   
4. BISZTYNEK   66    
5. DOBRE MIASTO 22   22   
6. DZIAŁDOWO   297 76 126 2 21
7. GIŻYCKO       
8. GÓROWO IŁAW.  28 45 16 33  
9. IŁAWA   74 31   49
10. JEZIORANY   123 65   1
11. KĘTRZYN 64 148 189 526 33  122
12. KORSZE  46 27 28 27  4
13. LIDZBARK WAR.  17 278 107 17 3 
14. LUBAWA   131 9 68 2 
15. MIKOŁAJKI     24  
16. MRĄGOWO  17 232 191   11
17. MORĄG   143 72   
18. NIDZICA  53 151 57 221 4 281
19. OLSZTYN 281 31 303 519 268 14 664 11
20. OLSZTYNEK   212 95 48 3 102
21. OSTRÓDA 23 8 290 141 3  
22. PIECKI   146 12 12  
23. PISZ    272 129 48  112
24. RESZEL 4 12 198 49 110  7
25. RYN  17 169 137 36  
26. SĘPOPOL 8 89 146 69 61 3 48 38
27. SROKOWO 3 123 19 95 47  13
28. SUSZ   184    
29. SZCZYTNO   243 147 24  
30. ŚWIĄTKI   72    
31. WĘGORZEWO  31 199 104 49 7 1
32. ŻUROMIN   156    
 Łącznie 405 818 4672 2933 1264 39 1436 49

W odniesieniu do matek pszczelich zakup będzie realizowany u poszczególnych hodowców w następujących ilościach:
Matki unasienione użytkowe Tabela 2

Pasieka hodowlana
L.p. Koło Pszczelarzy J.Kub-
eczek
Pu-
ławy
M.
Wilde
K.Loc Kocie-
rzowy
Ole-
cko
Brze-
sko
S.Bar-
tnik
M.Gem-
bala
ra-
zem
 Cena zł/szt.45,-35,-35,-35,-35,-36,-35,-30,-35,-
1. ASUNY   126    6 4 136
2. BARTOSZYCE   31       31
3. BISKUPIEC  69        69
4. DOBRE MIASTO   22       22
5. DZIAŁDOWO   76       76
6. GÓROWO IŁAW.   16       16
7. IŁAWA   31       31
8. JEZIORANY  65        65
9. KĘTRZYN  108 61 199  122   36 526
10. KORSZE  7 21       28
11. LIDZBARK WAR.   43  33    31 107
12. LUBAWA         9 9
13. MORĄG  33 32   126    191
14. MRĄGOWO  37 35       72
15. NIDZICA   54 3      57
16. OLSZTYN 18 88 257 156      519
17. OLSZTYNEK   95       95
18. OSTRÓDA  40 65      36 141
19. PIECKI   12       12
20. PISZ   43 86       129
21. RESZEL  6 37 6      49
22. RYN  63 49      25 137
23. SĘPOPOL   69       69
24. SROKOWO 18  16 46 15     95
25. SZCZYTNO    147      147
26. WĘGORZEWO   104       104
 Ogółem 36 559 1338 557 48 248 6 4 137 2933

Matki nieunasienione użytkowe Tabela 3

Pasieka hodowlana
L.p. Koło Pszczelarzy J.Kub-
eczek
Pu-
ławy
M.
Wilde
K.Loc Kocie-
rzowy
Ole-
cko
M.Gem-
bala
ra-
zem
 cena zł/1szt 16,- 15,- 15,- 15,- 15,- 18,- 15,-
1. BARTOSZYCE   9     9
2. DZIAŁDOWO   126     126
3. GÓROWO IŁAW.   33     33
4. KĘTRZYN   12   21  33
5. KORSZE   27     27
6. LIDZBARK WAR.   11  6   17
7. LUBAWA       68 68
8. MIKOŁAJKI      24  24
9. NIDZICA   145 9  67  221
10. OLSZTYN 21 33 184 30    268
11. OLSZTYNEK   48     48
12. OSTRÓDA   3     3
13. PIECKI   12     12
14. PISZ    48     49
15. RESZEL   98   12  110
16. RYN  12 24     36
17. SĘPOPOL   61     61
18. SROKOWO 18  29     47
19. SZCZYTNO    24    24
20. WĘGORZEWO   49     49
 Łącznie 39 45 919 63 6 124 68 1272

Matki reprodukcyjne Tabela 4

Pasieka hodowlana
L.p.Koło Pszczelarzy M.Wil-
de
K.Loc Kocie
-rzowy
Ole
-cko
Czer
-min
Gem
-bala
ra-
zem
Cena zł/szt 100,- 90,- 120,- 80,- 130,- 80,-
1. DZIAŁDOWO 2 2
2. LIDZBARK WAR. 2 1 3
3. LUBAWA 1 2 3
4. NIDZICA 3 1 4
5. OLSZTYN 9 5 14
6. OLSZTYNEK 3 3
7. SĘPOPOL 1 2 3
8. WĘGORZEWO 7 7
Łącznie 25 5 3 1 2 3 39

Odkłady i rodziny pszczele Tabela 5

OdkładyRodziny pszczele
L.p. Koło Pszczelarzy E.Gogo-
lewska
St.
Swat
M.Wil-
de
razemE.Gogo-
lewska
M.Wil-
de
razem
  Cena zł/1 szt. 120,- 120,- 120,-  180,- 180,-
1. DZIAŁDOWO   21 21  
2. IŁAWA   49 49  
3. JEZIORANY 1  0 1  
4. KĘTRZYN   122 122  
5. KORSZE   4 4  
6. MRĄGOWO 4  7 11  
7. NIDZICA   281 281  
8. OLSZTYN 63 202 399 664 11  11
9. OLSZTYNEK   102 102  
10. PISZ    112 112  
11. RESZEL   7 7  
12. SĘPOPOL   48 48  38 38
13. SROKOWO   13 13  
14. WĘGORZEWO   1 1  
łącznie 68 202 1166 1436 11 38 49

Podobnie jak w roku ubiegłym Zarządy poszczególnych kół mają teraz za zadanie zebrać wpłaty kwot (maksymalna wysokość kwoty wynika z ilości w danym kole i ceny jednostkowej podanej w każdej tabeli) niezbędnych na zakup leków oraz matek, odkładów i rodzin pszczelich od członków, którzy we wrześniu 2005 roku zgłosili swoje zapotrzebowanie. Odnośnie każdego rodzaju zakupu należy wypełnić listę wg załączonego wzoru, jednak łączna ilość potwierdzonych do zakupu leków oraz matek, odkładów i rodzin pszczelich z dofinansowaniem ARR nie może przekraczać ilości ustalonych w podanych wyżej zestawieniach, gdyż tylko takie ilości mogą być dofinansowane. Odpowiednie listy wraz z wpłatami wynikających z nich kwot winny dotrzeć do Biura WZP w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia. Brak wpłat i list w tym terminie Biuro WZP zmuszone będzie traktować jako rezygnację z wcześniej złożonego zapotrzebowania. Niepotwierdzone poprzez dokonanie wpłaty i złożenie wypełnionej listy ilości leków oraz matek, odkładów i rodzin pszczelich zostaną udostępnione, kołom, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie po terminie ustalonym w związku z przygotowywaniem projektów Dotrzymanie ustalonego terminu jest bardzo istotne ze względu na konieczność ostatecznego potwierdzenia naszych wcześniejszych zamówień u osób i firm, których oferty były podstawą złożenia projektów w ARR.

W pracach Zarządów należy przestrzegać zasady, że działania wszystkich kół obejmują wyłącznie członków związku w pełni i terminowo realizujących obowiązek opłacania składki członkowskiej i ulowej w poprzednich latach i w bieżącym roku. Zarząd i Biuro WZP deklarują, że dołożą wszelkich starań, aby mocno "okrojone" przez ARR środki finansowe zostały w pełni wykorzystane i liczy w tym zakresie na terminowe i bardzo rzeczowe współdziałanie z poszczególnymi Zarządami Kół i pszczelarzami.

4. Korekta stanu rodzin pszczelich

Zgodnie ze statutem PZP organizacje członkowskie mogą do końca marca dokonywać ewentualnej korekty/aktualizacji stanu liczbowego rodzin pszczelich w pasiekach ich członków wg stanu z grudnia 2005 r. Terminowe dokonanie tej zmiany stanowi podstawę do ewentualnego skorygowania wielkości składek do przekazania w danym roku przez WZP do PZP. Z tego względu Biuro WZP oczekuje w terminie do dnia 25 marca na podawanie z kół ilości rodzin wg stanu, jaki przewidywany jest na ten rok. Proszę pamiętać, że w przypadku leczenia pszczół z dofinansowaniem czy ewentualnego zaopatrzenia pszczelarzy w cukier podane ilości rodzin będą decydować o dostępnym zakresie tych działań dla poszczególnych kół i organizacji.

5. Wpłaty na ubezpieczenie zbiorowe pszczelarzy od OC

W roku bieżącym wynegocjowana składka zbiorowego ubezpieczenia OC dla pszczelarzy wynosi 3,50 zł. Termin składania list do WZP i dokonywania wpłat mija w dniu 20 kwietnia (Biuro WZP nie przyjmuje wpłat indywidualnych pszczelarzy na ten cel a wpłaty dokonane na r-k bankowy księguje do przychodów nadzwyczajnych bez podejmowania działań oczekiwanych przez wpłacającego).

opracował: dr R. Pałach

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF