Aktualności luty 2007
1. Odbyło się posiedzenie Zarządu WZP
2. Podpisywanie i realizacja umów z ARR
3. Można się szkolić w zakresie produkcji matek, pakietów i odkładów
4. Szkolenie w ramach projektu w 6-ciu kołach
5. Zaopatrzenie w paszę dla pszczół
6. Ubezpieczenia pszczelarzy
7. Skup wosku i propolisu w WZP

1. Odbyło się posiedzenie Zarządu WZP

10 lutego obradował na swym 3-cim posiedzeniu w bieżącej kadencji Zarząd WZP z udziałem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej WZP kol. Danuty Mazur.

Ze spraw organizacyjnych najważniejszą dla podstaw zgodnego z prawem funkcjonowania Zarządu jest informacja, że Sąd Rejestrowy dokonał aktualizacji zapisu w KRS wnosząc zmiany, jakie zaszły po wyborach w naszej organizacji.

Podczas posiedzenia omawiano wstępnie projekt planu pracy Zarządu oraz preliminarza na rok 2007 a także analizowano kolejną wersję Regulaminu Pracy Koła Pszczelarzy, który będzie zatwierdzony na następnym posiedzeniu Zarządu. Ustalono, że w Regulaminie nie będą powtarzane zapisy zawarte w Statucie WZP, który jest podstawowym dokumentem dla każdego członka a jedynie uszczegółowione zostaną te z nich, które mogą budzić wątpliwości. Wprowadzone zostaną także pomijane dotychczas w dokumentach WZP regulacje w zakresie gospodarki materiałowo-finansowej w kołach, która przy realizacji zadań dofinansowanych z zewnątrz stanowi bardzo istotne zagadnienie. Członkowie Zarządu, którzy nawiązali już kontakt z powierzonymi ich opiece kołami i uczestniczyli w zebraniach kół lub zarządów, zdali relację ze stanu ich funkcjonowania oraz problemów, jakie są sygnalizowane.

Ustalono, że wobec częściowej akceptacji naszego projektu dotyczącego dofinansowania zakupu lawet do przewozu uli na pożytki przy kwalifikacji złożonych wniosków uwzględniane będą następujące kryteria: dotychczas zrealizowane zapotrzebowanie kół w latach poprzednich, wielkość koła pszczelarzy, z którego wpłynęły wnioski, staż związkowy wnioskującego pszczelarza. Przyjęto również zasadę, że przy zmniejszonych środkach najdroższe lawety należy rozpatrywać w dalszej kolejności, gdyż zamiast jednej za 28 tys. zł lepiej jest dofinansować zakup kilku innych (mniejszych).

Szczegółowo o wielu sprawach informacje będą przekazane Prezesom kół podczas narady, jaką Zarząd WZP planuje zwołać na 23 marca. Kolejny rok funkcjonowania naszej organizacji przyniósł nowe doświadczenia. Są dokonania, którymi możemy się poszczycić, ale są też problemy, których skutecznie nie udało się rozwiązać. Z pewnością nasi członkowie zgłaszają zarządom swoich kół sprawy, którymi także trzeba się zająć. Pracy przed nami jest dużo, ale ważne jest abyśmy po kolejnym roku mogli powiedzieć, że uzyskaliśmy istotny postęp. Dlatego trzeba ustalić jak lepiej organizować naszą aktywność, żeby nie było zbędnych niedomówień i niespełnionych nadziei.

Zgodnie z powyższym Zarząd WZP oczekuje, że Prezesi naszych kół uzyskają na zebraniach ze swoimi członkami oraz w ramach zarządów kół konkretne stanowisko w nurtujących pszczelarzy sprawach. Chodzi o to, aby uniknąć absorbującego cenny czas narzekania i gawędzenia a mówić o proponowanych sposobach rozwiązania poszczególnych problemów. Nasza praca da oczekiwane efekty, jeśli jasno ustalimy, przez kogo i na jakim szczeblu poszczególne problemy będą podejmowane. Zarząd WZP liczy na to, że przemyślane wnioski i propozycje z poszczególnych kół będą bardzo rzeczowo prezentowane uczestnikom narady z jednoczesnym przekazaniem ich w formie pisemnej do protokołu z narady.

Prezes WZP przekazał Zarządowi informację, że z koła w Rynie, które niedawno przyjęliśmy w struktury WZP wpłynęła wpłata w kwocie 400 zł przeznaczona na dofinansowanie Biura WZP. Dziękujemy Kolegom i dołączamy tą kwotę do puli środków służących do zakupu potrzebnego wyposażenia. Fakt dołączenia tego koła do grona kół, które uczestniczyły w zakupie i remoncie naszego lokalu chcemy także zaznaczyć na pamiątkowej tablicy fundacyjnej.

W ramach wolnych wniosków ustalono, że wobec opinii przekazywanych do WZP przez pszczelarzy zakupujących odkłady z dofinansowaniem, koniecznym jest zwołanie spotkania z właścicielami pasiek realizujących takie zamówienia celem ustalenia zasad, jakie w zakresie sprzedaży tych pakietów winny być przestrzegane. W związku z organizowaną przez PZP w dniach 23-24.lutego naradą Prezesów WZP/RZP w Przysieku Zarząd WZP ustalił, że Kol.R.Pałach przedstawi podczas niej problem zbyt niskich cen miodu oferowanych w skupie przez przedsiębiorców oraz wnioski zawarte w uchwale naszego Walnego Zjazdu, w tym dotyczący działań które doprowadzą do realizacji w całej Unii dopłat do rodzin pszczelich.

do góry

2. Podpisywanie i realizacja umów z ARR

Do chwili obecnej komisja kwalifikacyjna w ARR rozpatrzyła 6 z naszych projektów - następne 2 będą rozpatrzone po decyzji Komisji Europejskiej w odpowiedzi na wniosek Polski o zgodę na inny niż planowany w "Krajowym Programie…" podział środków.

Lp. Nazwa projektuWartość projektu PLNAkceptacjaWartość wg umowy
1.Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy: wykwalifikowany pszczelarz51 151,23pełna51 151,23
2.Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy: mistrz pszczelarz44 499,84odrzucono-
3.Szkolenie w kołach pt. "Doskonalenie gospodarki pasiecznej i zdrowotności pszczół"61 502,52pełna61 502,52
4.Zwalczanie Varroa destructor w pasiekach członków WZP Olsztyn302 021,10w trakcie?
5.Racjonalizacja przemieszczania na pożytki rodzin pszczelich z pasiek prowadzonych przez pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie168 163,77częściowa128 007,00
6.Analizy miodu z pasiek członków WZP w Olsztynie11 188,52częściowa6825,00
7.Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie608 981,00w trakcie?
8.Selekcja powszechnie użytkowanych podgatunków pszczół w Polsce w kierunku zwiększenia odporności na warrozę101 540,40odrzucono-

Po rozpatrzeniu otrzymanych wniosków do realizacji przyjęto w kołach następujące ilości lawet: Iława - 1, Kętrzyn - 1, Lidzbark Warm. - 1, Morąg - 3, Nidzica - 3, Nowe Miasto Lub. - 1, Olsztyn - 6, Olsztynek - 1, Ostróda - 1, Piecki - 1, Pisz - 1, Szczytno - 1. Wszyscy zakwalifikowani wnioskodawcy dokonali już wpłaty na konto WZP pełnej wartości lawety, co umożliwiło złożenie zamówień u wykonawców.

do góry

3. Można się szkolić w zakresie produkcji matek, pakietów i odkładów

Biuro PZP informuje, że prowadzone będą w Kamiannej kursy dla przyszłych producentów matek, pakietów i odkładów. Do wyboru są terminy 14-16 marzec oraz 12-14 kwiecień. Zainteresowani winni możliwie najpilniej zgłosić swoją kandydaturę do Biura WZP i dokonać na konto WZP wpłaty kwoty 500 zł, która po przyjęciu zgłoszenia przez biuro PZP zostanie przelana na jego konto. Ilość miejsc jest ograniczona.

do góry

4. Szkolenie w ramach projektu w 6-ciu kołach

Realizacja szkolenia pn "Doskonalenie gospodarki pasiecznej i zdrowotności pszczół" przebiega zgodnie z planem, choć ze względu na wyjazd zagraniczny wykładowcy zaszła potrzeba jednej zmiany terminu szkolenia w Bartoszycach, więc harmonogram przedstawia się następująco:

L.p.Miejsce szkoleniaData szkoleniaAdres sali szkoleniowej
1.Olsztyn4.02.07Ratusz - sala sesyjna Rady Miasta
2.Iława18.02.07ul. Lubawska 3
3.Kętrzyn25..02.07Muzeum im. W.Kętrzyńskiego pl. Zamkowy 1
4.Pisz4.03.07ul.Turystów 11 - hotel Joseph Conrad
5.Szczytno11.03.07Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Polska 18
6.Bartoszyce18.03.07Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Słowackiego 1
do góry

5. Zaopatrzenie w paszę dla pszczół

Mimo braku możliwości dofinansowania z budżetu krajowego i UE Zarząd PZP podjął próbę ustalenia, jakie są możliwości hurtowego nabycia cukru zbiorowo przez pszczelarzy: Aktualna oferta brzmi: 2,73 zł/kg brutto z dowozem do miejscowości przeznaczenia w transportach po 24 tony.

Jako WZP zgłosiliśmy także zainteresowanie zakupem syropu cukrowego - informacja po otrzymaniu oferty będzie przekazana na naradzie Prezesów.

do góry

6. Ubezpieczenia pszczelarzy

Biuro WZP otrzymało z PZP ofertę firmy Warta dotyczącą ubezpieczenia pszczelarzy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia pasieki. Oczekujemy na uszczegółowienie oferty (wysokość kwoty ubezpieczenia) od firmy, w której byliśmy ubezpieczeni w roku ubiegłym i wtedy Zarząd WZP podejmie decyzję o wyborze ubezpieczyciela.

do góry

7. Skup wosku i propolisu w WZP

Od 23 lutego br. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej WZP:

  • zmieniają się warunki skupu wosku na korzystniejsze dla pszczelarzy. Podwyższona zostaje cena skupu wosku I kl. z 9,00 na 9,50 zł brutto/kg. Ponieważ nie ulega zmianie cena węzy sprzedawanej dostawcom wosku (21 zł/kg) oznacza to, że sprzedając 1 kg wosku zamiast 0,43 kg pszczelarz otrzymuje się obecnie 0,45 kg węzy;
  • rozpoczyna się skup świeżego propolisu o jakości zgodnej z PN (zawartość do 30 % substancji nierozpuszczalnych w 95% spirytusie etylowym). Cena za produkt dostarczony w ilości co najmniej 0,5 kg wynosi 100 zł brutto za 1 kg, przy czym w razie zakwestionowania jakości propolisu przez przetwórcę, produkt będzie zwrócony dostawcy z obciążeniem go poniesionymi przez WZP kosztami.

opracowali: dr R.Pałach i mgr S.Opaliński

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF