1.Zaproszenie na posiedzenie Zarządu WZP z udziałem Prezesów Kół

W dniu 19 marca br. w lokalu WZP odbędzie się doroczne posiedzenie Zarządu WZP z udziałem Prezesów Kół działających w naszym Związku lub innych przedstawicieli Zarządów tych Kół.

Porządek posiedzenia:

  • stan organizacyjny WZP w roku 2005 i aktywność jego ogniw,
  • informacja o zakresie działalności zrealizowanej przez WZP w 2005 r.,
  • sytuacja finansowa WZP,
  • plan pracy WZP na rok 2006,
  • dyskusja i wolne wnioski.

Początek posiedzenia o godz.10. Serdecznie zapraszamy.

2.Kończy się szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu państwowego na tytuł wykwalifikowany robotnik-pszczelarz

Ostatecznie w realizowanym szkoleniu uczestniczy 44 osoby. Uczestnicy szkolenia aktywnie uczestniczący w zorganizowanych zajęciach otrzymują certyfikat poświadczający jego odbycie. Na dzień 5 marca ustalony został termin przystąpienia do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Informujemy jednocześnie, że dnia 17 lutego br. ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej regulujące wszystkie kwestie związane z organizacją i warunkami kształcenia dorosłych w tym również zdobywania kwalifikacji robotnika i mistrza w poszczególnych zawodach poprzez zdawanie egzaminu państwowego.

3.Realizujemy szkolenie w ramach projektu pt. "Poprawa gospodarki pasiecznej i zdrowotności pszczół"

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w grudniowym wydaniu Informacji Bieżących pszczelarze będący członkami naszego związku uczestniczą w kolejnych spotkaniach z udziałem ustalonych wykładowców, choć z wykładów prowadzonych m.in. w Iławie korzystają także pszczelarze z kół w Kisielicach i Nowym Mieście Lubawskim funkcjonujących poza strukturą naszego Związku.

Na prośbę uczestników dokonana została zmiana terminu wykładu zaplanowanego w Kętrzynie w niedzielę 9 kwietnia (Niedziela Palmowa), który odbędzie się w sobotę 8 kwietnia. Temat, wykładowca i sala pozostają bez zmian.

Z kolei w Szczytnie od 4 lutego miejscem spotkań szkoleniowych jest sala przy ul.Pola 5 (Zakład Doskonalenia Zawodowego).

4.Rozpoczęliśmy realizację podpisanej z ARR umowy dotyczącej zakupu lawet do przewozu rodzin pszczelich na pożytki

Jak już było przekazane w poprzedniej Informacji Bieżącej nasz projekt dotyczący zakupu przyczep do przewozu rodzin na pożytki został zaakceptowany tylko w części, wobec czego możemy nabyć z dofinansowaniem jedynie 5 lawet w cenie jednostkowej brutto 4 880 zł (szer.1,5m, dł.3,0m, DMC 750 kg), na które zapotrzebowanie zgłosili Koledzy z kół w Sępopolu, Ostródzie, Iławie, Jezioranach i Mrągowie (po 1 szt. do koła). Wpłaty od zgłoszonych wcześniej pszczelarzy wpłynęły już do WZP, wobec czego do wykonawcy przekazane zostało formalne zamówienie.

5.Zasady realizacji projektu pt. "Analiza jakości miodu"

Podpisana z ARR umowa obejmuje badanie 73 prób miodu w zakresie oznaczeń zgodnym z Rozp. Min.Roln. i Rozw.Wsi handlowej miodu, które wykonane zostanie przez laboratorium akredytowane w OPISiK w Puławach. Oczywiście - przedmiotem badań będą próby miodu z roku 2006, wobec czego muszą one być zebranie i przesłane do Puław w czerwcu, aby zdążyć z terminowym rozliczeniem projektu w ARR. Całkowity koszt brutto badania jednej próby wynosi 350 zł, z czego 273 zł obejmuje dopłata, która po zapłaceniu należności wykazanej na fakturze i przekazaniu do ARR dokumentów wymaganych do rozliczenia projektu przekazana będzie przez ARR na rachunek bankowy WZP. W tej sytuacji Prezesi wyszczególnionych kół proszeni są o zebranie od zadeklarowanych do skorzystania z tego dofinansowania pszczelarzy po 77 zł od jednej próby. Kwoty te stanowią jedynie ich koszt własny związany z uzyskaniem wyników badania ich próbek miodu: Srokowo (1 osoba), Węgorzewo (4 os.), Dobre Miasto (1 os.), Olsztynek (1 os.), Kętrzyn (6 os.). Dokonanie powyższej wpłaty stanowi warunek skierowania prób miodu do badań.

6.Nie mamy jeszcze z ARR odpowiedzi w sprawie naszych projektów dotyczących zwalczania warrozy oraz zakupu matek, odkładów i rodzin pszczelich.

Jednakże ze względu na pytania kierowane do Biura WZP informujemy, iż z przedstawionej na stronie internetowej WWW.arr.gov.pl umowy ramowej dotyczącej projektów obejmujących odbudowę pogłowia wynika, że załącznikiem do niej są oświadczenia osób, które podejmą się wyprodukowania zamówionych przez pszczelarzy odkładów i rodzin pszczelich. Z treści oświadczeń wynika, że produkty te będą mogły oferować jedynie osoby legitymujące się świadectwem mistrza pszczelarza oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu wychowu matek pszczelich. Wymagane będzie również posiadanie przez te osoby w ich pasiekach matek reprodukcyjnych, od których czerwiące córki będą oferowane w składzie sprzedawanych odkładów i rodzin pszczelich. W razie braku takich osób wśród ogółu pszczelarzy dostawcą odkładów i rodzin pszczelich w dalszym ciągu będą mogły być jedynie pasieki hodowlane.

4.Składki w roku 2006

Zgodnie z decyzją Zarządu PZP składka członkowska w roku 2006 wynosi 35 zł a składka ulowa 1,50 zł. Z zebranej kwoty składek 45 % pozostaje na działalność Koła a 55 % jest przekazywane do WZP, z czego 35 % pozostaje na działalność WZP a 20 % jest przekazywane do PZP. Wysokość wpisowego od nowowstępujących ustalana jest przez Zarządy poszczególnych Kół i te składki w całości zasilają fundusze koła.

opracował: dr R. Pałach

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF