1. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WZP odbędzie się 2-3.XII. br.

Biuro WZP przesłało już do wszystkich uprawnionych delegatów zaproszenie na Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się w lokalu restauracji "Zakątki Europy" przy Hotelu "Relaks" w Olsztynie, gdzie uczestnicy będą korzystali z noclegu ( ul.Żołnierska " dojazd do przystanku przy Sanepidzie od dworca autobusem linii "5" - kier. Os.Mazurskie oraz linii "19" - kier. Klewki (Trękusek).

Biuro WZP oczekuje na potwierdzenie uczestnictwa w zjeździe, co pozwoli ostatecznie potwierdzić rezerwację właściwej liczby posiłków i noclegów.

2. 7 grudnia - XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę

Tradycyjnie w dniu święta swego Patrona pszczelarze przybywają z całej Polski do Częstochowy. Już dzień wcześniej w Kaplicy Najświętszej Marii Panny jest dla nich o 20-tej Msza Święta koncelebrowana pod kierownictwem ks. Eugeniusza Marciniaka a o 21-ej zebrani uczestniczą w Apelu Jasnogórskim. Następnego dnia o godz. 11-tej Mszę Pielgrzymkową dla Pszczelarzy zebranych pod swoimi sztandarami odprawia ks.Kardynał Henryk Gulbinowicz. Po Mszy przybyli pszczelarze uczestniczą w dorocznym spotkaniu z Gospodarzami i Zarządem PZP i zakupują opłatki. Członkowie naszego Związku chętni do udziału w grupowym wyjeździe (przejazd pociągiem) proszeni są o kontakt z biurem WZP celem ustalenia szczegółów organizacyjnych. Jeśli będzie choćby kilka osób wystawimy poczet ze sztandarem WZP.

3. XII Krajowa Konferencja Pszczelarska w  Częstochowie

            Po raz kolejny w przeddzień Pielgrzymki Pszczelarzy odbywa się 6.grudnia seminarium szkoleniowe. W tym roku hasło spotkania to: "Wybrane zagadnienia w zakresie efektywnego wspierania polskiego pszczelarstwa", które obejmuje trzy referaty. Początek Konferencji w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie o godz. 10.30 (ul.Wyszyńskiego 70/126). Serdecznie polecamy naszym członkom wzięcie udziału w Konferencji.

4. Nie zgadzamy się na sztuczny miód

Zgodnie z Dyrektywą Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. "Miód jest naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin lub wydzielin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania". 

Ta sama definicja miodu przywołana jest w obowiązującym prawie polskim (Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych). W nocie Komisji Europejskiej dotyczącej dyrektywy 2001/110/WE napisano: "Nazwa "miód" nie może być umieszczana na etykietach żywności, do której dodano składniki spożywcze, w tym dodatki do żywności" oraz " Nazwa "miód" może być użyta tylko do produktu zgodnego z jego definicją".

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd WZP skierował do Państwowej Inspekcji Handlowej w Olsztynie informację o oferowaniu nabywcom na półkach 3 wskazanych obiektów handlowych w Olsztynie produktu o nazwie "Miód sztuczny" będącego wyrobem 3 różnych producentów z sugestią, aby zgodnie z obowiązującym prawem objęto właściwym nadzorem wszystkie punkty handlowe i wycofano ten produkt ze sprzedaży.

W odpowiedzi WZP został poinformowany, że klienci kupując ten produkt wiedzą, że jest to coś innego niż miód, zatem nie są wprowadzani tą nazwą w błąd. Ponadto wskazano, że taki produkt zgodnie z prawem występuje na obszarze Unii Europejskiej, czego dowodem jest nadanie mu kodów celnych obowiązujących w krajach UE.

W tej sytuacji WZP zwrócił się do Zarządu PZP z prośbą o zainteresowanie sprawą Pana Vincenta Cordonniera w Sekretariacie brukselskiego biura Copa/Cogeca celem uzyskania wyjaśnienia tej sytuacji oraz spowodowania działań prowadzących do zgodności z prawem UE porzez wycofanie produktu o nazwie "Sztuczny miód" z listy unijnych kodów celnych.

Trzeba mieć świadomość, że unormowanie tej sprawy musi trochę potrwać, ale o efektach podjętego postępowania członkowie WZP będą na bieżąco informowani.

5. Wniosek WZP o zmiany w Uchwale Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006 roku

W Rozdz.III Uchwały Nr LV/746/06 § 11 istnieje zapis:

"1. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych na terenach zieleni lub użytkach rolnych w ilości do 3-ch rodzin, w odległości co najmniej 15 m od granicy nieruchomości sąsiedniej.

2. Hodowlę pszczół prowadzić mogą osoby posiadające kwalifikacje co najmniej wykwalifikowanego pszczelarza."

Uwzględniając postulaty pszczelarzy z Olsztyna Prezes WZP zwrócił się do Rady Mia-sta Olsztyn o wprowadzenie w w/w Uchwale zapisów zgodnych z ustaleniami przyję-tymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie (odległość 10 m, a 3-10 m pod warunkiem oddzielenia "stałą przeszkodą o wysokości co najmniej 3 m"; "użytkować pogłowie pszczół charakteryzujących się obniżoną agresywnością wobec otoczenia, czyli łagodnych") oraz dopuszczenie do ustawienia uli z pszczołami w specjalistycznych pawilonach lub na piętrze budynku w lodży, na balkonie czy tarasie.

6. Ostatni rok realizacji "Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w latach 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007"

Zgodnie z zapytaniami kierowanymi do Zarządu WZP w biurze WZP na tablicy ogłoszeń został wywieszony w/w dokument, który stanowi podstawę składania i realizacji projektów opracowywanych m.in. przez nasz WZP. Ten sam dokument dostępny jest także na stronie internetowej www.wzp.olsztyn.pl

Zarząd WZP informuje, że w oparciu o dane uzyskane z Kół Pszczelarzy opracowane zostało w Biurze WZP osiem projektów obejmujących działania planowane do realizacji w roku 2007 o ogólnej wartości 1 505 577,28 zł.

Nazwa projektu Zakres planowany Wartość kosztorysowa
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy wykwalifikowany pszczelarz 1 grupa (30 osób) 51 151,23
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy mistrz - pszczelarz 1 grupa (30 osób) 44 499,84
Szkolenie w kołach pt."Doskonalenie gospodarki pasiecznej i zdrowotności pszczół&" 6 grup - łącznie ok. 660 osób 61 502,52
Zwalczanie Varroa destructor w pasiekach członków Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie Paski leku Baywarol | Tabletki leku Apiwarol 458 550,00
Racjonalizacja przemieszczania na pożytki rodzin pszczelich z pasiek prowadzonych przez pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie 29 lawet 168 163,77
Analizy miodu z pasiek członków WZP w Olsztynie 39 prób 11 188,52
Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Olsztynie Matki: NU - 2385, UU - 3766, R - 109, Odkłady - 2553, Rodziny - 391 608 981,00
Selekcja powszechnie użytkowanych podgatunków pszczół w Polsce w kierunku zwiększenia odporności na warrozę X 101 540,40

7. Nie wszyscy pszczelarze korzystali z dostępnego dofinansowania

Pszczelarze z poszczególnych kół WZP w sezonie 2005/2006 w różnym zakresie skorzystali z dostępnych im działań w ramach realizacji umów zawartych między WZP i ARR z dofinansowaniem budżetu krajowego i Komisji Europejskiej.

A. "Szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu państwowego na tytuł wykwalifikowany robotnik-pszczelarz"

Członkowie Koła PszczelarzyOpłaty wniesione
przez uczestników szkolenia
Kwota otrzymanego
dofinansowania przekazana
uczestnikom szkolenia
Biskupiec 2070,24 1626,30
Działdowo 559,12 559,12
Iława 1118,24 1118,24
Jeziorany 559,12 559,12
Kętrzyn 3873,36 2620,44
Korsze 1291,12 873,48
Lubawa 1850,24 1432,60
Morąg 2326,24 1686,63
Mrągowo 1833,36 1777,95
Nidzica 7746,72 5240,88
Olsztyn 10131,20 7937,80
Olsztynek 559,12 559,12
Ostróda 1850,24 1432,60
Piecki 559,12 559,12
Srokowo 1291,12 909,12
Szczytno 3105,36 2439,45
Węgorzewo 1677,36 1677,36
RAZEM: 42401,28 32973,69

B "Zwalczanie Varroa destructor w pasiekach pszczelarzy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie"

KołoKoszt leczenia
[wartość leków, usługi i VAT]
Dopłata ARR
- zwrot kosztu leku netto
Asuny 876,04 736,40
Bartoszyce 4300,56 3616,44
Biskupiec 2130,37 1791,44
Bisztynek 676,93 569,23
Dobre Miasto 1446,71 1317,82
Działdowo 3663,36 3080,54
Giżycko 1692,35 1423,10
Górowo Iławieckie 378,29 318,10
Iława 2807,31 2360,69
Jeziorany 1393,70 1171,96
Kętrzyn 8425,39 7451,66
Korsze 1991,00 1674,29
Lidzbark Warm. 2787,37 2343,96
Lubawa 3510,32 3129,26
Morąg 4598,75 3951,33
Mrągowo 1056,23 887,36
Nidzica 2926,77 2461,15
Olsztyn 26298,64 23294,75
Olsztynek 2370,26 1992,37
Ostróda 2389,18 2009,10
Piecki 1951,18 1640,77
Pisz 3464,34 2913,24
Reszel 3446,58 2921,93
Ryn 2608,21 2193,23
Sępopol 3596,98 3060,25
Srokowo 1884,72 1620,37
Susz 2150,28 1808,19
Szczytno 3743,08 3147,63
Świątki 1015,40 853,88
Węgorzewo 2628,12 2210,06
Razem 102208,42 87950,50

C. "Racjonalizacja przemieszczania na pożytki rodzin pszczelich prowadzonych przez pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Olsztynie"

Koło PszczelarzyKoszt zakupu
za środki pszczelarzy lawet
do przewozu rodzin na pożytki
Dopłata przekazana pszczelarzom
Iława 4880,00 3787,00
Jeziorany 4880,00 3787,00
Kętrzyn 7242,00 5619,07
Lidzbark War. 7242,00 5619,07
Mrągowo 4880,00 3787,00
Olsztyn 7242,00 5619,07
Ostróda 4880,00 3787,00
Sępopol 4880,00 3787,00
Szczytno 7242,00 5619,07
Węgorzewo 7242,00 5619,07
RAZEM: 60610,00 47030,35

D.  "Badania jakości prób miodu"

Koło pszczelarzy Koszt przeprowadzenia analizy Dopłata przekazana pszczelarzowi
Kętrzyn 300,00 221,31
Olsztyn 300,00 221,31
Olsztynek 600,00 442,62
RAZEM: 1200,00 885,24

E. "Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Olsztynie"

Koło Matki NU Matki UU Matki R Odkłady Rodziny Koszt zakupu Dopłata
Asuny 150,00 1221,00 1371,00 1350,00
Bartoszyce 210,00 1015,00 1225,00 1225,00
Biskupiec 2415,00 2415,00 2344,62
D.Miasto 770,00 770,00 770,00
Działdowo 2145,00 1400,00 3545,00 3545,00
Giżycko 1512,00 1512,00 1467,90
Górowo Ił. 210,00 210,00 210,00
Iława 1785,00 7080,00 8865,00 8865,00
Jeziorany 2625,00 120,00 2745,00 2678,70
Kętrzyn 558,00 12104,95 14640,00 27302,95 27019,78
Korsze 405,00 980,00 480,00 1865,00 1865,00
Lidzbark War. 212,70 3183,60 247,20 3643,50 3600,00
Lubawa 765,00 140,00 2400,00 3305,00 3305,00
Mikołajki 360,00 360,00 349,60
Morąg 6411,00 6411,00 6224,07
Mrągowo 2520,00 1080,00 3600,00 3562,26
Nidzica 2346,00 2065,00 180,00 27840,00 32431,00 32393,83
Olsztyn 2706,00 14800,00 1070,00 91080,00 1980,00 111636,00 111552,26
Olsztynek 1275,00 3325,00 240,00 12240,00 17080,00 17080,00
Ostróda 3670,00 3670,00 3625,12
Piecki 915,00 420,00 1335,00 1326,20
Pisz 900,00 2870,00 3770,00 3715,94
Reszel 1686,00 1715,00 840,00 4241,00 4231,70
Ryn 810,00 6125,00 6935,00 6862,20
Sępopol 994,50 2743,65 267,80 3840,00 6300,00 14145,95 14120,00
Srokowo 723,00 1770,75 2493,75 2478,00
Szczytno 5180,00 5180,00 5180,00
Węgorzewo 855,00 2415,00 900,00 4170,00 4170,00
RAZEM: 18016,20 85251,95 3045,00 161640,00 8280,00 276233,15 275117,18

Łączna kwota poniesionych kosztów i uzyskanych dopłat w ramach projektów prowadzonych i rozliczonych w ARR przez WZP Olsztyn w roku 2005/2006

Koło Pszczelarzy Koszt Dopłaty Koło Pszczelarzy Koszt Dopłaty
Asuny 2247,04 2086,4 Mrągowo 11369,59 10014,57
Bartoszyce 5525,56 4841,44 Nidzica 43104,49 40095,86
Biskupiec 6615,61 5762,36 Olsztyn 155607,84 148625,19
Bisztynek 676,93 569,23 Olsztynek 20509,38 20074,11
Dobre Miasto 2775,83 2087,82 Ostróda 12789,42 10853,82
Działdowo 7208,36 7184,66 Piecki 3845,30 3526,09
Giżycko 3204,35 2891,00 Pisz 7234,34 6629,18
Górowo Ił. 588,29 528,10 Reszel 7687,58 7153,63
Iława 17670,55 16130,93 Ryn 9543,21 9055,43
Jeziorany 9577,82 8196,78 Sępopol 22622,93 20967,25
Kętrzyn 47143,70 42932,26 Srokowo 5669,59 5007,49
Korsze 5147,12 4412,77 Susz 2150,28 1808,19
Lidzbark Warm. 13672,87 11563,03 Szczytno 19270,44 16386,15
Lubawa 8665,56 7866,86 Świątki 1015,40 853,88
Mikołajki 360,00 349,60 Węgorzewo 15717,48 13676,49
Morąg 13335,99 11862,03 RAZEM: 482552,85 443071,72

opracował: dr  R. Pałach

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF

najnowsza przeglądarka plików PDF (wersja polska) do pobrania