1. Ścisłe współdziałanie z Zarządami Kół

Dwa lata funkcjonowania polskiego pszczelarstwa w ramach obszaru Unii Europejskiej zmusza do wyciągnięcia konkretnych wniosków w zakresie bardziej skutecznej działalności m.in. naszej organizacji w nowych uwarunkowaniach. Dla dobra naszych pszczelarzy - członków Związku, podejmujemy pracę, która zaowocuje jeszcze efektywniejszym niż dotychczas wykorzystaniem wszelkich możliwych środków, jakie mogą być pozyskiwane z różnych źródeł.

Zgodnie z naszym Statutem do zadań Zarządu WZP należy m.in. "sprawowanie patronatu i funkcji rewizyjnej nad działalnością organizacyjną, finansową i szkoleniową terenowych Kół Pszczelarzy". Każdy pszczelarz funkcjonujący w dowolnym kole terenowym jest członkiem WZP i jako taki winien mieć równe możliwości uczestniczenia w działalności i korzystania z efektów działania swojej organizacji.

Dlatego zadaniem Zarządu WZP jest szczególna dbałość o wysoką sprawność struktury naszej organizacji, w której zasadniczą rolę pełnią zarządy poszczególnych kół terenowych. Z tego względu zarząd WZP w nowej kadencji podejmuje w pierwszym rzędzie uściślenie i wprowadzenie do codziennej praktyki zasad, jakie będą podstawą bieżącego funkcjonowania kół oraz ich współdziałania z Zarządem i biurem WZP. Nie jest to na pewno możliwe bez przywrócenia ich działaniu określonych ram formalnych i niezbędnego minimum w zakresie przepływu informacji także z zarządów kół do biura WZP. Nie chcemy w tym przesadzać, więc będą one ograniczone jedynie do tego, co jest absolutnie konieczne.

Ważną rolę do wypełnienia będą mieli w tej sytuacji wyznaczeni przez Zarząd ZP opiekunowie kół, którzy na podstawie otrzymanych z kół informacji i bezpośrednich kontaktów będą na bieżąco śledzić ich działalność, aby w miarę potrzeb włączać się z radami i niezbędną pomocą. Ich funkcja patronacka będzie z pewnością przeważać nad funkcją rewizyjną, jaką będą również realizować.

W bieżącej kadencji poszczególnym członkom Zarządu WZP przypisane zostały następujące koła terenowe:

  • kol. Alancewicz Krzysztof ? Giżycko, Mikołajki, Mrągowo, Pisz, Ryn, Węgorzewo,
  • kol. Kryszk Edmund ? Biskupiec, Górowo Ił., Kętrzyn, Reszel, Sępopol, Srokowo,
  • kol. Madejczyk Ryszard ? Dobre Miasto, Lidzbark Warm., Morąg, Olsztynek, Świątki,
  • kol. Opaliński Stefan ? Bartoszyce, Działdowo, Nowe Miasto, Olsztyn, Ostróda,
  • kol. Sikora Jerzy ? Asuny, Bisztynek, Jeziorany, Korsze, Piecki,
  • kol. Suś Zbigniew ? Iława, Lubawa, Nidzica, Szczytno, Susz.

Zamiar korzystania w działalności WZP w jeszcze szerszym zakresie z istniejących możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową wiąże się z nowymi obciążeniami w pracy biura WZP. Z tego także względu konieczne jest bardzo konsekwentne przestrzeganie zasady, wg której podstawowy zakres spraw poszczególnych członków WZP realizowany jest w ich kołach terenowych. Wymuszanie przez naszych członków np. przyjmowania przez biuro WZP wpłaty składki członkowskiej lub innych kwot zbieranych przez koła prowadzi do zbędnego zamieszania, konieczności przekazywania informacji o takich przypadkach przez biuro WZP do zarządu właściwego koła, uwzględniania tych zdarzeń w prowadzonych rozliczeniach, czyli niepotrzebnego bałaganu i dezorganizacji. Zarząd WZP zobowiązał pracownice biura do stanowczego odmawiania wykonywania czynności przewidzianych do realizacji w kołach terenowych.

2. Korekta informacji o uroczystościach 50-lecia WZP

Mimo czytania przed ostatecznym drukiem tekstu kolejnych "Informacji Bieżących" przez kilka osób nikt nie zauważył, że w wykazie pocztów sztandarowych uczestniczących w uroczystościach odbywających się w dniu 29. września 2006 roku pominięto poczet ze sztandarem Koła Pszczelarzy w Rynie. Ten sam błąd znalazł się także w relacji opublikowanej w "Pszczelarzu Polskim". Naszych kolegów z Rynu serdecznie przepraszamy.

3. Szkolenie w ramach projektu w 6-ciu kołach

Akceptację komisji kwalifikacyjnej ARR uzyskał projekt WZP pn "Doskonalenie gospodarki pasiecznej i zdrowotności pszczół" obejmujący trzy tematy:

  • Wychów na własne potrzeby oraz warunki i metody skutecznego poddawania nieunasienionych i sztucznie inseminowanych matek pszczelich w pasiekach hobbystycznych i towarowych - 3 godz. -  inż. E. Gogolewska,
  • Biologiczne podstawy zwalczania warrozy w programach uwzględniających stopień wrażliwości pasożyta na dostępne środki warroabójcze - 3 godz. - dr n.wet.Z.Lipiński,
  • Intensywna gospodarka pasieczna z wykorzystaniem różnych warunków pożytkowych - 2 godz. - dr inż. R.S.Pałach.

Ponieważ uczestnicy poprzedniego cyklu szkoleniowego wskazywali na znaczną uciążliwość i koszty dojazdów na szkolenie pszczelarzy z sąsiednich kół, w projekcie obecnie realizowanym przewidziano prezentację wszystkich tematów w ciągu jednego dnia szkoleniowego, ale z wykorzystaniem możliwości dofinansowania wyżywienia uczestników szkolenia. Zaplanowano również, że każdy uczestnik szkolenia otrzyma specjalnie napisane przez wykładowców i wydrukowane przez WZP materiały szkoleniowe.

Jednak od strony praktycznej tak zaprogramowane szkolenie jest organizacyjnie trudniejsze, gdyż zapewnienie wyżywienia i materiałów szkoleniowych jest możliwe pod warunkiem trafnego ustalenia liczby uczestników. Zgodnie z kosztorysem projektu liczba uczestników nie może przekroczyć 660 osób a jednocześnie szkoda byłoby nie wykorzystać w pełni środków przewidzianych na realizację projektu. W tej sytuacji konieczne jest sporządzenie we wszystkich kołach listy osób, które wezmą udział w szkoleniu. Z zestawienia liczby 660 z ogólną liczbą pszczelarzy zrzeszonych w WZP wynika, że udział w szkoleniu z dofinansowanym wyżywieniem i materiałami może wziąć niecałe 60 % pszczelarzy w poszczególnych kołach. W takiej sytuacji zarząd WZP oczekuje na sporządzenie we wszystkich kołach listy osób deklarujących swój udział w szkoleniu zgodnie z poniższym wyszczególnieniem (Asuny - 33, Bartoszyce - 32, Biskupiec - 15, Bisztynek - 3, Dobre Miasto - 7, Działdowo - 26, Giżycko - 12, Górowo Ił. - 14, Iława - 21, Jeziorany - 15, Kętrzyn - 39, Korsze - 7, Lidzbark Warm.  - 32, Lubawa - 13, Mikołajki - 8, Morąg - 15, Mrągowo - 22, Nidzica - 22, Nowe Miasto Lub. - 29, Olsztyn - 98, Olsztynek - 10, Ostróda - 21, Piecki - 12, Pisz - 22, Reszel - 17, Ryn - 20, Sępopol - 16, Srokowo - 16, Susz - 13, Szczytno - 22, Świątki - 6, Węgorzewo - 22). Na wypadek, gdyby grupa osób, które z danego koła deklarują swój udział w szkoleniu była mniejsza niż to podano wyżej - wolne miejsca będą mogły wykorzystać osoby umieszczone w innych kołach na listach dodatkowych. Egzemplarze obu list przekazane są w załączeniu.

Trzeba podkreślić, że wpisywanie osób na obu listach winno być bardzo rozważne, gdyż nieobecność zadeklarowanych osób na szkoleniu i niewykorzystanie zamówionych posiłków powodować będzie konieczność obciążenia przez WZP macierzystego koła danego pszczelarza poniesionymi a niemożliwymi do zrefundowania kosztami wyżywienia i materiałów.

Aby było możliwe potwierdzenie przez WZP ostatecznego zapotrzebowania i podpisanie umów na wyżywienie z wybranymi firmami kateringowymi oraz z drukarnią, konieczne jest przesłanie do WZP list z poszczególnych kół w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.stycznia br.

L.p. Miejsce szkolenia Data szkolenia Pszczelarze z kół
1. Bartoszyce 11.02.07 Bartoszyce, Bisztynek, Górowo Ił., Lidzbark Warm., Sępopol - ogółem 97 osób
2. Iława 18.02.07 Działdowo, Iława, Lubawa, Nowe Miasto Lub., Susz - ogółem 102 osoby
3. Kętrzyn 25..02.07 Asuny, Kętrzyn, Giżycko, Korsze, Reszel, Ryn, Srokowo, Węgorzewo - ogółem 166 osób
4. Olsztyn 4.02.07 Dobre Miasto, Jeziorany, Morąg, Olsztyn, Olsztynek, Ostróda, Świątki - ogółem 172 osoby
5. Pisz 4.03.07 Mikołajki, Mrągowo, Piecki, Pisz - ogółem 64 osoby
6. Szczytno 11.03.07 Biskupiec, Nidzica, Szczytno - ogółem 59 osób

Do prezesów kół w miejscach szkolenia skierowane będą odrębne pisma dotyczące zakresu koniecznego współdziałania z biurem WZP w celu zapewnienia sprawnej organizacji planowanych zebrań szkoleniowych.

Po otrzymaniu list uczestników ze wszystkich kół, Biuro WZP powiadomi prezesów kół, czy i ile osób z list dodatkowych będzie mogło uczestniczyć w szkoleniu z zapewnionym dofinansowaniem kosztów wyżywienia, przy czym biuro WZP dopisywać będzie takie osoby w razie potrzeby do listy uczestników szkolenia wg kolejności wpisania ich na liście dodatkowej.

4. Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy: wykwalifikowany pszczelarz

Zgodnie z decyzją komisji kwalifikacyjnej przyjęty został do realizacji projekt dotyczący szkolenia osób przygotowujących się do składania egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pszczelarz, który także w tym roku będzie realizowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w ciągu 5 spotkań w terminach 3-4.II., 10-11.II., 17-18.II., 24-25.II. oraz 3.III.

Egzamin przed komisją państwową powołaną na wniosek dyrektora W-MODR przez Kuratorium Oświaty nie wchodzi w zakres rzeczowy i finansowy projektu. Oznacza to, że osoby nim zainteresowane ponoszą w pełni jego koszt bez żadnego dofinansowania ARR.

Szkoleniem objętych będzie 40 osób spośród zgłoszonych w październiku 2006 r. przez poszczególne koła do biura WZP (Działdowo 5, Jeziorany 2, Kętrzyn 2, Lidzbark Warm., 5, Lubawa 1, Nowe Miasto Lub., 1, Olsztyn 9, Olsztynek 1, Ostróda 8, Piecki 3, Pisz 2, Reszel 3, Ryn 1, Sępopol 1).

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest złożenie przez koła w biurze WZP do 22 stycznia br. prawidłowo wypełnionych Kwestionariuszy Zgłoszeniowych kandydatów do szkolenia oraz dokonanie pełnej wpłaty jego kosztów przez uczestników bezpośrednio na r-k bankowy WZP. Kandydaci winni się legitymować minimum 2-letnim stażem pracy w pasiece. Dopłata w wysokości kosztów netto po rozliczeniu realizacji umowy przez ARR i wpłynięciu dofinansowania na konto WZP zostanie z WZP przekazana bezpośrednio na konto uczestników szkolenia. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 22 stycznia w kwocie 1322,45 zł. Kwota ta obejmuje koszty szkolenia łącznie z materiałami szkoleniowymi, noclegami i wyżywieniem. Osoby nie korzystające z noclegów wpłacają kwotę 1043,69 zł. Jest także możliwość rezygnacji z wyżywienia, ale warto przy tym pamiętać że z jego kosztu wynoszącego do 40 zł/dobę aż 37,20 zł będzie zwrócone wpłacającemu, czyli zapłaci on w praktyce 2,80 zł (nie ma możliwości wyboru np. jedynie obiadów). Osoby nie korzystające z noclegów i wyżywienia wpłacają kwotę 683,69 zł. Przedstawione koszty dotyczą zajęć prowadzonych w grupie liczącej 40 osób.

opracował: dr R. Pałach

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF

Przegl±darka plików PDF (wersja polska) do pobrania